Министерство на здравеопазването

Регионална здравна инспекция
Пазарджик

                    карта на сайта
+ A | - a | A
 
Ново съоръжение ще обезпечи качествена питейна вода

Сондажен кладенец с дълбочина 100 m с изолиране на горните водоносни хоризонти е новото водовземно съоръжение, изградено към помпената станция на селата Черногорово и Крали Марко. 
Изграждането му е важна стъпка в усилията за решаване на проблема с влошеното качество на питейните води в тези населени места, заради завишеното съдържанието на нитрати над установената законова норма /50 mg/l , съгласно Наредба № 9 от 2001 г. на МЗ/. 

РЗИ Пазарджик и ВиК- дружествата в областта работят по съвместни програми за мониторинг върху качеството на питейната вода.
При изпълнение на мониторинговата програма за 2017г. и след установяване при контролни пробовземания на сезонно замърсяване с нитрати, превишаващи нормативните стойности /в резултат на селскостопански дейности/  на питейната вода в тези села, РЗИ направи предписание до „ВиК” ЕООД Пазарджик да реши проблема в максимално кратки срокове. 
В резултат на това, след получаване на необходимите разрешителни от Басейнова дирекция – Пловдив, е изградено ново водовземно съоръжение – тръбен кладенец, разположен на територията на основната помпена станция. Експлоатационният му дебит е 15л/с и през по-голямата част от годината ще замести изцяло съществуващите два тръбни кладенеца със завишено съдържание на нитрати във водата им. Старите ще останат като резервно захранване и за добавяне на недостигащи водни количества при максимална консумация през летните месеци. Добиваната вода от новия и двата стари тръбни кладенеца ще се събира и смесва в резервоара на основната помпена станция. 
По данни на фирмата, изградила водовземното съоръжение,  и по информация на "ВиК" Пазарджик резултатите от пълните химически и радиологични изследвания на водата, която ще се добива от кладенеца показват, че тя отговаря на изискванията на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели.  
Осигуреният от новото водовземно съоръжение дебит ще е напълно достатъчен да обезпечи питейното водоснабдяване на селата Черногорово и Крали Марко. В момента кладенецът се оборудва и в най-кратки срокове ще бъде пуснат. Очакваният ефект след въвеждането на кладенеца в експлоатация е подобряване качеството на питейната вода в населените места и привеждането й в съответствие със законовите изисквания.   
На срещи, провеждани с управителите на ВиК дружествата в областта РЗИ Пазарджик разисква най-наболелите въпроси, свързани с качеството на водата за пиене, предоставяна на населението. При констатирани отклонения, се дават препоръки за избягване на здравните рискове, с акцент върху опазване здравето на децата и бременните жени.


вторник 23 януари 2018 - 11:54:14изглед за печат


 ОГРАНИЧАВАНЕ НА
ТЮТЮНОПУШЕНЕТО
Национална линия за отказ от тютюнопушене
070010323
 no_smoke.jpg
При нарушения
тел. 034/ 444 395


Регионална здравна инспекция - Пазарджик © 2007-© 2011
Политика за употреба на бисквитки (cookies)////Политика за поверителност при използване сайта на РЗИ-Пазарджик
Regional Inspectorate of Protection and Control Public Health – Pazardzhik © 2007
This site is powered by e107, which is released under the terms of the GNU GPL License