Министерство на здравеопазването

Регионална здравна инспекция
Пазарджик

                    карта на сайта
+ A | - a | A
 
 

Актуална информация за качеството на питейната вода, подавана за населението в област Пазарджик 01-16.08.2020г.

Актуална информация за качеството на питейната вода,
подавана за населението в област Пазарджик
за периода: от 01.08.2020 г.  до  16.08.2020 г.

1. Населени места с въведено режимно водоподаване – няма обявени, с изключение на водоснабдително дружество „В и К - С” ЕООД, гр. Стрелча, което поради настъпилото засушаване и увеличената консумация на вода, въвежда режим на водоподаване за с. Смилец и с. Свобода, считано от 03.08.2020 г. от 22:00 до 06:00 часа. Поради авария в с. Свобода е било нарушено водоподаването до отстраняване на аварията. Със Заповед № 55/11.08.2020 г. от дружеството уведомяват, че възстановяват водоподаването на селата Смилец и Свобода.
2. Брой населени места, в които са извършени изследвания - 5 бр. Съгласно Програмата за мониторинг на повърхностни води, предназначени за питейно-битово водоснабдяване на ИАОС са представени за микробиологично изследване 2 проби води, съгласно Наредба № 12/2002 г.
3. Брой изследвани проби питейна вода при потребителите от централно водоснабдени населени места по показателите на мониторинга, включени в таблица А – 3 бр.
4. От тях не отговаря на Наредба № 9/2001 г., изм. и доп. ДВ, бр. 6/2018 г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели - 0 бр.
5. Брой проби питейна вода от централно водоснабдяване, изследвани по показателите от таблици Б и В – 0 бр.
6. От тях не отговарят на Наредба № 9/2001 г., изм. и доп. ДВ, бр. 6/2018 г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели - 0 бр.
7. Резултатите от представените в РЗИ-Пловдив 10 проби води от централно водоснабдяване /от мониторинга за м. юли/ за изпитване за съдържание на трихалометани, 1,2-дихлоретан, тетрахлоретен и трихлоретен, пестициди, тежки метали, ПАВ /полициклични ароматни въглеводороди/ и бенз/а/пирен, отговарят на изискванията на Наредба № 9/2001 г., за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели.
8. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от обществени местни водоизточници по показатели, включени в постоянния мониторинг – 0 бр.
9. От тях не отговарят на Наредба № 9 - 0 бр.
10. Брой изследвани проби вода от минерални водоизточници – 4 бр.
11. От тях не отговарят на изискванията на Наредба № 14 на МЗ за курортните ресурси, курортните местности и курортите – 0 бр.
12. Брой на регистрираните случаи на чревни инфекциозни заболявания - 0 бр./към момента няма регистрирани/.
13. Кратко описание на случаите с доказана причинна връзка между инфекциозните заболявания и влошените качества на питейната вода – няма.
14. Предприети мерки за административна принуда във връзка с констатирани нарушения във водоснабдяването:
 -  предписание за хигиенни мероприятия – 0 бр.


вторник 18 август 2020 - 10:25:55изглед за печат
 


 
 
 
Допълнителна информация за действията на здравните власти по отношение на COVID-19 може да се получи на телефони:
- по въпроси, касаещи надзор на заразните болести - гл. инсп. Ив. Василева - 0882080032; инсп. Л. Узунов - 0882080051
- по въпроси, касаещи функционирането на обекти директор ДОЗ д-р Св. Михайлова - 0885078896
- по въпроси, касаещи РКМЕ на ТЕЛК - директор ДМД д-р Н. Палийска - 0882080042

ВИЖТЕ

 здравно-информа-ционни клипове за правилно използване на ЛПС
И за двата клипа можете да кликнете на бутон СС в долния край на екрана, за да изберете субтитри
lps1.jpg

lps2.jpg
 
 ОГРАНИЧАВАНЕ НА
ТЮТЮНОПУШЕНЕТО
Национална линия за отказ от тютюнопушене
070010323
 no_smoke.jpg
При нарушения
тел. 034/ 444 395


Регионална здравна инспекция - Пазарджик © 2007-© 2011
Политика за употреба на бисквитки (cookies)////Политика за поверителност при използване сайта на РЗИ-Пазарджик
Regional Inspectorate of Protection and Control Public Health – Pazardzhik © 2007
This site is powered by e107, which is released under the terms of the GNU GPL License