Министерство на здравеопазването

Регионална здравна инспекция
Пазарджик

                    карта на сайта
+ A | - a | A
 
Актуална информация за качеството на питейната вода, подавана за населението в област Пазарджик-1-16.03.2018г.

1. Населени места с въведено режимно водоподаване – няма обявени. 
2. Брой населени места, в които са извършени изследвания  -  5 бр. 
3. Брой изследвани проби питейна вода при потребителите от централно водоснабдени населени места по показателите на мониторинга, включени в таблица А – 4 бр. 
4. От тях не отговарят на Наредба № 9/2001г., изм. и доп. ДВ бр.6/2018г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели - 0 бр. 
5. Брой изследвани проби питейна вода при потребителите (общо 5 бр.) от централно водоснабдени населени места по показателите, включени в мониторинга – таблица Б и В – по сигнал от ОД на МВР – Пазарджик на 11.03.2018г. за възникнал инцидент с изхвърляне на отпадъци от дейността на предприятие за добив на пегматит по открит начин от кариера „Мали кладни дял“ на фирма „Ватия Холдинг“ АД в близост до вододайната зона на водоизточник за питейно водоснабдяване на гр. Стрелча – река Меде дере. 
Извършено е пробонабиране на вода от вътрешната водоснабдителна мрежа на гр. Стрелча. Пробите са доставени веднага в лабораторията на РЗИ-Пазарджик и са анализирани по химични и микробиологични показатели. Водата, отговаря на изискванията на Наредба № 9 на МЗ за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели по микробиологични показатели и по химични, с изключение на показателя – цвят, което се дължи на сезонното снеготопене. 
Извършено е и допълнително пробонабиране от два пункта от вътрешната водоснабдителна мрежа на гр. Стрелча за анализ на съдържанието на тежки метали в РЗИ-Пловдив. От получените резултати e видно, че пробите отговарят на изискванията на Наредба № 9 на МЗ за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели. За предприетите от наша страна мерки сме информирали МЗ. 
6. Брой изследвани проби питейна вода при потребителите от обществени местни водоизточници по показатели, включени в мониторинга – 0 бр. 
7. Брой изследвани проби вода от минерални водоизточници – 9 бр. 
8. От тях не отговарят на изискванията на Наредба №14 на МЗ за курортните ресурси, курортните местности и курортите – 0 бр. 
9. Брой на регистрираните случаи на чревни инфекциозни заболявания - 0 бр./към момента няма регистрирани/. 
10. Кратко описание на случаите с доказана причинна връзка между инфекциозните заболявания и влошените качества на питейната вода – няма.   
11. Предприети мерки за административна принуда:  
- от страна на РЗИ-Пазарджик е издадено Предписание – № 41/12.03.2018 г. до управителя на „ВиК - С“ ЕООД гр. Стрелча с мерки за почистване на водовземните съоръжения и привеждане на водоизточника в съответствие със здравните изисквани
петък 16 март 2018 - 14:18:32изглед за печат
 


 ОГРАНИЧАВАНЕ НА
ТЮТЮНОПУШЕНЕТО
Национална линия за отказ от тютюнопушене
070010323
 no_smoke.jpg
При нарушения
тел. 034/ 444 395


Регионална здравна инспекция - Пазарджик © 2007-© 2011
Политика за употреба на бисквитки (cookies)////Политика за поверителност при използване сайта на РЗИ-Пазарджик
Regional Inspectorate of Protection and Control Public Health – Pazardzhik © 2007
This site is powered by e107, which is released under the terms of the GNU GPL License