Министерство на здравеопазването

Регионална здравна инспекция
Пазарджик

                    карта на сайта
+ A | - a | A
 
 

Актуална информация за качеството на питейната вода, подавана за населението в област Пазарджик 18-30.06.2019г.

1. Населени места с въведено режимно водоподаване – обявени: 
- “В и К - С” ЕООД, гр. Стрелча, уведомява, че бедственото положение за територията на гр. Стрелча е отменено със Заповед № 499/24.06.2019 г. на кмета на Община Стрелча, считано от 09:00 часа на 24.06.2019 г. В и К дружеството е продължило почистването на водоснабдителните съоръжения до 25.06.2019 г., със Заповед № 60 от 26.06.2019 г. на управителя на дружеството в периода от 27.06 до 29.06.2019 г. е извършена дезинфекция и обеззаразяване на водовземните съоръжения, довеждащия водопровод, съоръженията в ПСПВ и вътрешната мрежа на гр. Стрелча. Съгласно тази Заповед е уведомено и населението на града, че през периода на хиперхлориране на водата, тя е негодна за консумация. 
След провеждане на хиперхлорирането В и К дружеството е взело проби за микробиологичен анализ за качеството на водата. Резултатите от изпитването на питейната вода ще бъдат оповестени в следващата информация за качеството на питейната вода. 
Предстои вземане на проби за анализ на питейната вода от инспекторите на Регионалната здравна инспекция - Пазарджик. Резултатите от контрола ще бъдат изнесени допълнително.
От дружеството се извиняват за причиненото неудобство. 
2. Брой населени места, в които са извършени изследвания  -  18 бр. 
3. Брой изследвани проби питейна вода при потребителите от централно водоснабдени населени места по показателите на мониторинга, включени в таблица А – 0 бр. 
4. От тях не отговарят на Наредба № 9/2001 г., изм. и доп. ДВ, бр. 6/2018 г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели - 0 бр. 
5. Брой проби питейна вода от централно водоснабдяване, изследвани по показателите от таблици Б и В и представени за изследване за съдържание на тежки метали, трихалометани, пестициди и органика в РЗИ-Пловдив, включени в мониторинга – 17 бр. 
6. Съответствието на тези води, съгласно изискванията на Наредба № 9/2001 г., изм. и доп. ДВ, бр. 6/2018г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели ще обявим, след получаване на резултатите от РЗИ-Пловдив. За отчетния период РЗИ-Пазарджик е получила протоколите от изпитване от РЗИ-Пловдив за водите представени за изпитване през месец май 2019 г. /21 проби/. Същите са без отклонения от допустимите норми, съгласно изискванията на Наредба № 9/2001 г., изм. и доп. ДВ, бр.6/2018 г. по всички показатели.
7. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от обществени местни водоизточници по показатели, включени в постоянния мониторинг – 0 бр. 
8. От тях не отговарят на Наредба № 9 - 0 бр. 
9. Брой изследвани проби вода от минерални водоизточници – 2 бр. /от две чешми, разположени в рамките на гр.Стрелча, които са захранени с минерална вода, от които населението ползва вода за питейно-битови нужди. Резултатите от извършените анализи са стандартни/. 
10. От тях не отговарят на изискванията на Наредба № 14 на МЗ за курортните ресурси, курортните местности и курортите – 0 бр. 
11. Брой на регистрираните случаи на чревни инфекциозни заболявания - 0 бр./към момента няма регистрирани/. 
12. Кратко описание на случаите с доказана причинна връзка между инфекциозните заболявания и влошените качества на питейната вода – няма. 
13. Предприети мерки за административна принуда във връзка с констатирани нарушения във водоснабдяването:  
-  предписание за хигиенни мероприятия – 0 бр.
сряда 03 юли 2019 - 06:23:44изглед за печат
 


 
 
 
Допълнителна информация за действията на здравните власти по отношение на COVID-19 може да се получи на телефони:
- по въпроси, касаещи надзор на заразните болести - директор ДНЗБ д-р М. Станева - 0887921566; гл. инсп. Ив. Василева - 0882080032; инсп. Л. Узунов - 0882080051
- по въпроси, касаещи функционирането на обекти директор ДОЗ д-р Св. Михайлова - 0885078896
- по въпроси, касаещи РКМЕ на ТЕЛК - директор ДМД д-р Н. Палийска - 0882080042

ВИЖТЕ

 здравно-информа-ционни клипове за правилно използване на ЛПС
И за двата клипа можете да кликнете на бутон СС в долния край на екрана, за да изберете субтитри
lps1.jpg

lps2.jpg
 
 ОГРАНИЧАВАНЕ НА
ТЮТЮНОПУШЕНЕТО
Национална линия за отказ от тютюнопушене
070010323
 no_smoke.jpg
При нарушения
тел. 034/ 444 395


Регионална здравна инспекция - Пазарджик © 2007-© 2011
Политика за употреба на бисквитки (cookies)////Политика за поверителност при използване сайта на РЗИ-Пазарджик
Regional Inspectorate of Protection and Control Public Health – Pazardzhik © 2007
This site is powered by e107, which is released under the terms of the GNU GPL License