Министерство на здравеопазването

Регионална здравна инспекция
Пазарджик

                    карта на сайта
+ A | - a | A
 
 

Актуална информация за качеството на питейната вода, подавана за населението в област Пазарджик 16-31.01.2020

1. Населени места с въведено режимно водоподаване – няма обявени. 
2. Брой населени места, в които са извършени изследвания  -  13 бр. 
3. Брой изследвани проби питейна вода при потребителите от централно водоснабдени населени места по показателите на мониторинга, включени в таблица А – 14 бр. 
4. От тях не отговарят на Наредба № 9/2001 г., изм. и доп. ДВ, бр. 6/2018 г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели - 0 бр. 
5. Във връзка с постъпил сигнал от Басейнова Дирекция ИБР, гр. Пловдив за замърсяване водите на река Марица, в участъка между гр. Пазарджик и гр. Пловдив, служители от инспекцията съвместно с представители на „В и К услуги” ЕООД, гр. Пазарджик са взели 5 бр. проби питейна вода от чешми при потребителите, на населените места – гр. Пазарджик, с. Синитево, с. Огняново, с. Хаджиево и с. Говедаре и успоредно с това 4 бр. проби от водоизточниците разположени в терасата на река Марица, захранващи селата – Синитево, Огняново, Хаджиево и Говедаре с питейна вода. В лабораторията на РЗИ Пазарджик е извършен разширен физико-химичен контрол, по показатели от таблици Б и В и микробиологични показатели /колиформи, ешерихия коли, ентерококи и микробно число при 22оС  на Наредба № 9/2001 г. Резултатите не показаха отклонения от нормативните изисквания.      
Взетите проби за изследване за съдържание на тежки метали, трихалометани, пестициди и органика са представени в РЗИ-Пловдив.      
Съответствието на тези води, съгласно изискванията на Наредба № 9/2001 г., изм. и доп. ДВ, бр.6/2018 г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели ще се оповестят, след получаване на резултатите от РЗИ Пловдив. 
6.Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от обществени местни водоизточници по показатели, включени в постоянния мониторинг – 0 бр. 
7.От тях не отговарят на Наредба № 9 - 0 бр. 
8. Брой изследвани проби вода от минерални водоизточници – 6 бр. 
9. От тях не отговарят на изискванията на Наредба № 14 на МЗ за курортните ресурси, курортните местности и курортите – 0 бр. 
10. Брой на регистрираните случаи на чревни инфекциозни заболявания - 0 бр./към момента няма регистрирани/. 
11. Кратко описание на случаите с доказана причинна връзка между инфекциозните заболявания и влошените качества на питейната вода – няма. 
12. Предприети мерки за административна принуда във връзка с констатирани нарушения във водоснабдяването:  
-  предписание за хигиенни мероприятия – 0 бр.
понеделник 03 февруари 2020 - 14:39:06изглед за печат
 


 
 
 
Допълнителна информация за действията на здравните власти по отношение на COVID-19 може да се получи на телефони:
- по въпроси, касаещи надзор на заразните болести - гл. инсп. Ив. Василева - 0882080032; инсп. Л. Узунов - 0882080051
- по въпроси, касаещи функционирането на обекти директор ДОЗ д-р Св. Михайлова - 0885078896
- по въпроси, касаещи медицинската дейност и ТЕЛК - директор ДМД д-р Н. Палийска - 0882080042
 
 ОГРАНИЧАВАНЕ НА
ТЮТЮНОПУШЕНЕТО
Национална линия за отказ от тютюнопушене
070010323
 no_smoke.jpg
При нарушения
тел. 034/ 444 395


Регионална здравна инспекция - Пазарджик © 2007-© 2011
Политика за употреба на бисквитки (cookies)////Политика за поверителност при използване сайта на РЗИ-Пазарджик
Regional Inspectorate of Protection and Control Public Health – Pazardzhik © 2007
This site is powered by e107, which is released under the terms of the GNU GPL License