Министерство на здравеопазването

Регионална здравна инспекция
Пазарджик

                    карта на сайта
+ A | - a | A
 
 

ЗА СПЕЦИАЛИСТА


 01/11/2019 г.
НА ВНИМАНИЕТО НА ОПЛ


Във връзка с Наредба за изменение и допълнение на Наредба №15 от 2005г. за имунизациите в Република България /изм. и доп. ДВ бр.78 от 4 октомври 2019г./ има промяна в Имунизционния календар на Р България  

1.    От три на два намаляват приемите на основната имунизация на пневмококова конюгирана ваксина при деца до 6-месечна възраст.
2.    Отпада проба Манту и реимунизация срещу туберкулоза при деца на 11- годишна възраст.
3.    Въвежда се реимунизация срещу коклюш при деца на 12-годишна възраст.  

Изменени са:
Приложение 1 към чл.2, ал.2                        
Приложение 2 към чл.7, ал.2                        
Приложение 6 към чл.12, ал.1, т.1                        
Приложение 7 към чл.13, ал.2                        
Приложение 7а към чл.13, ал.3      
Приложение 8a към чл.16, ал.1,т.1                                                
Приложение 9 към чл.17


 15/10/2019 г.
На вниманието на общопрактикуващите лекари
Относно: Сезонна грипна имунизация на лица над 65 г.
В изпълнение на Писмо с изх. №16-00-82/14.10.2019 г. на  Министерство на здравеопазването,  Ви информираме,  че с приемане на Националната програма за подобряване на ваксинопрофилактиката на сезонния грип се цели повишаване на имунизационния обхват при възрастни навършили 65 години, чрез осигуряване на ваксини с публични средства.
    За целта са изготвени и одобрени от Министерство на здравеопазването и НЗОК, указания относно реда за предписване, отпускане, отчитане и заплащане на ваксините срещу сезонен грип. Същите са публикувани на интернет страницата на НЗОК (https://www.nhif.bg/page/29).


 
Препоръки за действие при ухапване от кърлеж

Препоръки и действия за подобряване надзора на рубеолата


Ангажименти на медицинските специалисти за оказване на съдействие на ДАЗД


Становище на Министерство на здравеопазването относно предписване и отпускане на лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества на чужди граждани, съгласно писмо на МЗ изх. №16-21-186/08.04.2016г. 
 
В Министерство на здравеопазването постъпи писмо от Българо-американска комисия „Фулблайт“, свързано с затруднения при предписване и отпускане на лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества на чужди граждани, които пребивават на територията на Република България без издадени български документи за самоличност, съответно без генериран личен номер/личен номер на чужденец.
Съгласно чл. 11 от Наредба №4 от 4.03.2009г. за условията и реда за предписване и отпускане на лекарствени продукти, предписването на лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества се извършва на специална рецептурна бланка, предоставена от Министерство на здравеопазването. Бланките са с жълт или със зелен цвят в зависимост от вида на наркотичното вещество, което се съдържа в лекарствения продукт и от степента му на риск за общественото здраве. Рецептурните бланки се състоят от точно определени реквизити и подлежат на специален отчет и проверка от контролните органи. Задължителен реквизит е единният граждански номер, съответно личен номер или личен номер за чужденец на лицето, на което се отпускат лекарствените продукти с цел еднозначното му идентифициране и осъществяване на контрол.
Българо-американска комисия „Фулблайт“, твърди, че стипендиантите, с които работи са американски граждани, които пребивават на територията на Република България въз основа на виза за дългосрочно пребиваване по чл. 15, ал. 2 от Закона за чужденците в Република България, поради което нямат личен номер на чужденец и не могат да получат лекарствени продукти, издадени на зелена или жълта рецептурна бланка. Лекарите не могат да предписват, а фармацевтите не могат да отпуснат лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества, тъй като не могат да попълнят задължителния реквизит на рецептурната бланка.   
След анализ на нормативната уредба Министерство на здравеопазването изразява следното становище:
Съгласно чл. 8 от Закона за чужденците в Република България, чужденец може да влезе в Република България, ако притежава редовен документ за задгранично пътуване или друг заместващ го документ, като и виза, когато такава се изисква. В този смисъл и след проведена експертна консултация с дирекция „Миграция“ към Министерство на вътрешните работи, считаме, че в рецептурната бланка с цел идентифициране на тези лица следва да се вписва номерът на редовния документ за задгранично пътуване.
Министерство на здравеопазването ще инициира подготвянето на проект за изменение и допълнение на Наредба №4 от 4.03.2009г., като в рецептурната бланка ще бъде дадена възможност за вписване на номер на редовния документ за задгранично пътуване.
До приемане на промените и с цел разрешаване на възникналия конкретен казус, считаме, че на тези граждани могат да бъдат предписвани и отпускани лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества, като в полето от рецептурната бланка, определено за ЕГН и ЕНЧ се вписва номер на редовния документ за задгранично пътуване. В случай, че определените за тази цел квадратчета с по-малко от броя на символите, които следва да се впишат, могат да се добавят „на ръка“ допълнителни квадратчета. Под полето с квадратчетата следва да се запише „на ръка“, че вписаният номер е на редовен документ за задгранично пътуване (РДЗП). 


strel.png Практическо ръководство за здравни работници и здравни медиатори "Да поговорим за предпазване от болести. Как да повишим броя на детските имунизации."

strel.png  Туларемия

strel.png  Информация за Електронен регистър на болничните листове

strel.png  Кратка характеристика на Infanrix-IPV+HIB

strel.png Кратка характеристика на 6-компонентната ваксина Хексацима (Hexacima)

strel.png  Писмо до РЗИ указания Infanrix IPV HIB март 2011г. 

strel.png  Методично указание за надзор върху нежеланите реакции след ваксинация

strel.png Информация за заболяването Ебола вирусна инфекция и дефиниция на случай

strel.png ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ЗА МЕДИЦИНСКИЯ ПЕРСОНАЛ ПРИ ОБСЛУЖВАНЕ НА БОЛЕН/СЪМНИТЕЛНО БОЛЕН ОТ ЕБОЛА ВИРУСНА ИНФЕКЦИЯ (Протокол за поведение)

strel.png Доклад с анализ на резултатите от мониторинга и контрола на нейонизиращи лъчения, като фактор на жизнената среда и на обектите, източници на нейонизиращи лъчения от РЗИ - Пазарджик през 2015 година

strel.png Доклад с анализ на резултатите от мониторинга и контрола на нейонизиращи лъчения, като фактор на жизнената среда и на обектите, източници на нейонизиращи лъчения от РЗИ - Пазарджик през 2014 година

strel.png Методическо указание за организация на работата с бързи методи на диагностика на туберкулозата на територията на Република България

strel.png Методическо указание за организация на работата при провеждане на скрининг с флуорограф на територията на Република България 


 ОГРАНИЧАВАНЕ НА
ТЮТЮНОПУШЕНЕТО
Национална линия за отказ от тютюнопушене
070010323
 no_smoke.jpg
При нарушения
тел. 034/ 444 395


Регионална здравна инспекция - Пазарджик © 2007-© 2011
Политика за употреба на бисквитки (cookies)////Политика за поверителност при използване сайта на РЗИ-Пазарджик
Regional Inspectorate of Protection and Control Public Health – Pazardzhik © 2007
This site is powered by e107, which is released under the terms of the GNU GPL License