Министерство на здравеопазването

Регионална здравна инспекция
Пазарджик

                    карта на сайта
+ A | - a | A
 
ОБЯВИ / КОНКУРСИ

На основание чл.10 а, ал.2 от Закона за държавния служител  
и чл. 13, ал.1 и чл.14 
от Наредбата за провеждане на конкурсите 
за държавни служители 
РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ  
Пазарджик   

О Б Я В Я В А : 
Конкурс за длъжността “ГЛАВЕН ИНСПЕКТОР” 
в Дирекция  „Медицински дейности“  на РЗИ гр. Пазарджик. 

Основна цел на длъжността: 
Осъществява контрол на лечебните заведения за болнична и извънболнична помощ, хосписите, на лицата упражняващи неконвенционални методи за благоприятно въздействие върху индивидуалното здраве, обектите за търговия на едро и дребно с лекарствени продукти, наркотични вещества и прекурсорите, медицинската експертиза. 
Кандидатите да отговарят на следните изисквания: 
1. Минималните и специфични изисквания, предвидени в нормативни актове за заемане на длъжността са: 
да притежават  минимална образователна степен “бакалавър“; минимален професионален опит за заемане на длъжността две години или минимален ранг lV младши; 
2. Допълнителни умения и квалификации, носещи предимство за кандидатите: предпочитана специалност, по която да е придобито образованието – магистър по медицина с призната медицинска специалност; да познават нормативната уредба в областта на здравеопазването; компютърна грамотност; умение за работа в екип. 
В срок до 11 дни от публикуването на обявата кандидатите лично или чрез пълномощник да представят в дирекция АПФСО, ет. 3, стая № 308, РЗИ- Пазарджик, ул. Болнична № 17, писмено заявление по образец за участие в конкурса, към което да приложат следните документи: 
- декларация от лицето за неговото гражданство, както и обстоятелството, че е пълнолетно, не е поставяно под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност;
- документ за самоличност; 
- копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен и допълнителна квалификация; 
- копие от документите, удостоверяващи продължителността на професионалния опит. 
Крайният срок за подаване на документи за участие в конкурса е до 16.00 часа на 30.05.2019г. 
Минимален размер на основната заплатата– 605лв. 
Конкурсът ще се проведе чрез  решаване на тест   и провеждане на интервю. 
Съобщенията във връзка с конкурса ще се обявят на информационните табла на третия етаж и на входа на сградата на РЗИ на адрес: Пазарджик, ул. “Болнична” № 17 и на интернет страницата на инспекцията www.rzipz.net. 
За информация: тел. 437-244, г-жа Д. Николова и г-жа Л. Андреева – главни експерти в  дирекция АПФСО.


 ОГРАНИЧАВАНЕ НА
ТЮТЮНОПУШЕНЕТО
Национална линия за отказ от тютюнопушене
070010323
 no_smoke.jpg
При нарушения
тел. 034/ 444 395


Регионална здравна инспекция - Пазарджик © 2007-© 2011
Политика за употреба на бисквитки (cookies)////Политика за поверителност при използване сайта на РЗИ-Пазарджик
Regional Inspectorate of Protection and Control Public Health – Pazardzhik © 2007
This site is powered by e107, which is released under the terms of the GNU GPL License