Новина: Актуална информация за качеството на питейната вода, подавана за населението в област Пазарджик 01-15.07.2020
(Категория: Бюлетин за качество на питейна вода)
Публикувано от adm_rzi_26
четвъртък 16 юли 2020 - 11:19:50


1. Населени места с въведено режимно водоподаване – няма обявени. 
2. Брой населени места, в които са извършени изследвания  -  7 бр. 
3. Брой изследвани проби питейна вода при потребителите от централно водоснабдени населени места по показателите на мониторинга, включени в таблица А – 0 бр. 
4. От тях не отговаря на Наредба № 9/2001г., изм. и доп. ДВ бр.6/2018г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели - 0 бр. 
5. Брой проби питейна вода от централно водоснабдяване, изследвани по показателите от таблици Б и В на Наредба № 9/2001г. и представени за изследване за съдържание на тежки метали, трихалометани, пестициди и органика в РЗИ-Пловдив, включени в мониторинга - 10 бр. 
6. По показателите, изследвани в лабораторията на РЗИ – Пазарджик, съгласно изискванията на Наредба № 9/2001г., за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели, не отговаря 1 проба, по химичен показател - нитрати /при норма /50 mg/l/ в с.Капитан Димитриево, съдържанието на нитрати е 66,4±5 mg/l/. 
7. Съответствието на водните проби изпитвани по показателите /за съдържание на трихалометани, 1,2-дихлоретан, тетрахлоретен и трихлоретен, пестициди, тежки метали, ПАВ /полициклични ароматни въглеводороди/ и бенз/а/пирен / в РЗИ-Пловдив, ще обявим след получаване на резултатите. 
8. В РЗИ-Пловдив са представени и 4 проби води, от централно водоснабдяване за изследване на радиологични показатели, включени в мониторинга /Приложение №1, таблица Г.1. и Г.2./. 
9. Съответствието на тези води, съгласно изискванията на Наредба № 9/2001г., изм. и доп. ДВ бр.6/2018г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели също ще обявим, след получаване на резултатите от РЗИ-Пловдив. 
10. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от обществени местни водоизточници по показатели, включени в постоянния мониторинг – 0 бр. 
11. От тях не отговарят на Наредба № 9 - 0 бр. 
12. Брой изследвани проби вода от минерални водоизточници – 3 бр. 
13. От тях не отговарят на изискванията на Наредба №14 на МЗ за курортните ресурси, курортните местности и курортите – 0 бр. 
14. Брой на регистрираните случаи на чревни инфекциозни заболявания - 0 бр./към момента няма регистрирани/. 
15. Кратко описание на случаите с доказана причинна връзка между инфекциозните заболявания и влошените качества на питейната вода – няма. 
16. Предприети мерки за административна принуда във връзка с констатирани нарушения във водоснабдяването:  
-  предписание за хигиенни мероприятия – 0 бр.Новина от РЗИ Пазарджик
( http://rzipz.net/news.php?extend.1010 )