Новина: Актуална информация за качеството на питейната вода за населението в област Пазарджик за периода 16-31.07.2020 г.
(Категория: Бюлетин за качество на питейна вода)
Публикувано от riokozadminpz
петък 31 юли 2020 - 12:23:22


Актуална информация за качеството на питейната вода,
подавана за населението в област Пазарджик
за периода: от 16.07.2020 г.  до  31.07.2020 г.
1. Населени места с въведено режимно водоподаване – няма обявени, с изключение на подадената информация от водоснабдително дружество ВКТВ ЕООД, гр. Велинград. Поради авария в горната водопреносна зона на територията на с. Драгиново на 20.07.2020 г. мътността на водата е била завишена. Чрез сайта на дружеството и сайта на Община Велинград населението е уведомено, че водата до 17:00 часа на 21.07.2020 г. няма да бъде годна за пиене. От дружеството уведомяват също, че са предприети необходимите действия за нормализиране качеството на водата.
2. Брой населени места, в които са извършени изследвания - 3 бр. Съгласно Програмата за мониторинг на повърхностни води, предназначени за питейно-битово водоснабдяване на ИАОС са представени за микробиологично изследване 4 проби води, съгласно Наредба № 12/2002 г.
3. Брой изследвани проби питейна вода при потребителите от централно водоснабдени населени места по показателите на мониторинга, включени в таблица А – 0 бр.
4. От тях не отговаря на Наредба № 9/2001 г., изм. и доп. ДВ, бр. 6/2018 г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели - 0 бр.
5. Брой проби питейна вода от централно водоснабдяване, изследвани по показателите от таблици Б и В – 0 бр.
6. От тях не отговарят на Наредба № 9/2001 г., изм. и доп. ДВ, бр. 6/2018 г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели - 0 бр.
7. Резултите от представените 4 проби води от централно водоснабдяване за изследване на радиологични показатели в РЗИ-Пловдив, включени в мониторинга за м. юли, съгласно /Приложение №1, таблица Г.1. и Г.2./ отговарят на изискванията.
8. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от обществени местни водоизточници по показатели, включени в постоянния мониторинг – 0 бр.
9. От тях не отговарят на Наредба № 9 - 0 бр.
10. Брой изследвани проби вода от минерални водоизточници – 2 бр.
11. От тях не отговарят на изискванията на Наредба № 14 на МЗ за курортните ресурси, курортните местности и курортите – 0 бр.
12. Брой на регистрираните случаи на чревни инфекциозни заболявания - 0 бр./към момента няма регистрирани/.
13. Кратко описание на случаите с доказана причинна връзка между инфекциозните заболявания и влошените качества на питейната вода – няма.
14. Предприети мерки за административна принуда във връзка с констатирани нарушения във водоснабдяването:
 -  предписание за хигиенни мероприятия – 0 бр.

Новина от РЗИ Пазарджик
( http://rzipz.net/news.php?extend.1011 )