Новина: Актуална информация за качеството на питейната вода, подавана за населението в област Пазарджик-16-31.12.2017г.
(Категория: Бюлетин за качество на питейна вода)
Публикувано от adm_rzi_26
вторник 02 януари 2018 - 08:56:46


1. Населени места с въведено режимно водоподаване – няма обявени, с изключение на нарушено водоподаване в квартал на гр. Брацигово – ниска зона – от 22:30 часа на 28.12. до 14:30 часа на 29.12.2017 г., поради авария. 
2. Брой населени места, в които са извършени изследвания  -  3 бр. 
3. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от ведомствено водоснабдяване, по показателите, включени в постоянния мониторинг – 5 бр. 
4. Пробите отговарят на изискванията на Наредба № 9/2001г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели. 
5. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от ведомствено водоснабдяване, по показателите, включени в периодичния мониторинг - 1 бр. 
6. От тях не отговарят на Наредба № 9 от 16.03.2001 г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели - 0 бр. 
7. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от обществени местни водоизточници по показатели, включени в постоянния мониторинг – 0 бр. 
8. Брой изследвани проби вода от минерални водоизточници – 3 бр. 
9. От тях не отговарят на изискванията на Наредба №14 на МЗ за курортните ресурси, курортните местности и курортите – 0 бр. 
10. Брой на регистрираните случаи на чревни инфекциозни заболявания - 0 бр./към момента няма регистрирани/. 
11. Кратко описание на случаите с доказана причинна връзка между инфекциозните заболявания и влошените качества на питейната вода – няма. 
12. Предприети мерки за административна принуда във връзка с констатирани нарушения във водоснабдяването – няма.Новина от РЗИ Пазарджик
( http://rzipz.net/news.php?extend.714 )