Новина: Съобщение
(Категория: Актуално)
Публикувано от adm_rzi_26
понеделник 25 юни 2018 - 09:36:57


РЗИ Пазарджик временно отменя издадената заповед за спиране ползването на водата от КИ „Легоринец“ за период от 72 часа – считано от 11.00 ч. на 25.06. до 11.00 ч. на 28.06.2018 г., с цел извършване на пробонабиране при краен потребител от водоснабдителната мрежа на гр. Велинград на смесена вода от КИ „Легоринец“ и водни количества от ПСПВ за анализ по радиологични показатели по Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели – обн. ДВ бр. 30/2001 г. След осъществяване на пробонабирането, водоподаването от каптажи „Легоринец“ отново ще бъде прекратено. За този период РЗИ Пазарджик препоръчва водата да не се ползва за питейни нужди (за пиене и готвене).Новина от РЗИ Пазарджик
( http://rzipz.net/news.php?extend.785 )