Новина: Актуална информация за качеството на питейната вода, подавана за населението в Област Пазарджик 01-15.10.2019г.
(Категория: Бюлетин за качество на питейна вода)
Публикувано от adm_rzi_26
петък 18 октомври 2019 - 12:39:18


1. Населени места с въведено режимно водоподаване – обявени:     
- режимът на водоснабдяване в с. Медени поляни, въведен от 01.09.2019 г. за часовете от 09:00 до 17:30 часа продължава. След приключване му, РЗИ Пазарджик ще бъде уведомено допълнително. От дружество „ВКТВ” ЕООД – Велинград се извиняват за причиненото неудобство. 
2. Брой населени места, в които са извършени изследвания  -  20 бр. 
3. Брой изследвани проби питейна вода при потребителите от централно водоснабдени населени места по показателите на мониторинга, включени в таблица А – 21 бр. 
4. От тях не отговаря на Наредба № 9/2001 г., изм. и доп. ДВ, бр. 6/2018 г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели - 1 бр., по химичен показател - нитрати /при норма /50 mg/l/ в с. Смилец, съдържанието на нитрати е 99,4 mg/l/. 
5. Брой проби питейна вода от централно водоснабдяване, изследвани по показателите от таблици Б и В и представени за изследване за съдържание на тежки метали, трихалометани, пестициди и органика в РЗИ-Пловдив, включени в мониторинга – 0 бр.         
За отчетния период РЗИ Пазарджик е получила протоколите от изпитване от РЗИ Пловдив за водата представена за изпитване през месец септември 2019 г. /1 проба/. Същата е без отклонения от допустимите норми, съгласно изискванията на Наредба № 9/2001 г., изм. и доп. ДВ, бр. 6/2018 г. по всички показатели. 
6.Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от обществени местни водоизточници по показатели, включени в постоянния мониторинг – 0 бр. 
7.От тях не отговарят на Наредба № 9 - 0 бр. 
8. Брой изследвани проби вода от минерални водоизточници – 8 бр. 
9. От тях не отговарят на изискванията на Наредба № 14 на МЗ за курортните ресурси, курортните местности и курортите – 0 бр. 
10. Брой на регистрираните случаи на чревни инфекциозни заболявания - 0 бр./към момента няма регистрирани/. 
11. Кратко описание на случаите с доказана причинна връзка между инфекциозните заболявания и влошените качества на питейната вода – няма. 
12. Предприети мерки за административна принуда във връзка с констатирани нарушения във водоснабдяването:  
-  предписание за хигиенни мероприятия – 0 бр.Новина от РЗИ Пазарджик
( http://rzipz.net/news.php?extend.902 )