Новина: Актуална информация за качеството на питейната вода, подавана за населението в Област Пазарджик 01-15.11.2019г.
(Категория: Бюлетин за качество на питейна вода)
Публикувано от adm_rzi_26
понеделник 18 ноември 2019 - 08:26:00


1. Населени места с въведено режимно водоподаване – обявени:    
 - режимът на водоснабдяване в с. Медени поляни, въведен от 01.09.2019 г. за часовете от 09:00 до 17:30 часа продължава. След приключването му, ще бъдем уведомени допълнително.       
От дружество „ВКТВ” ЕООД – Велинград се извиняват за причиненото неудобство. 
2. Брой населени места, в които са извършени изследвания  -  13 бр. 
3. Брой изследвани проби питейна вода при потребителите от централно водоснабдени населени места по показателите на мониторинга, включени в таблица А – 13 бр. 
4. От тях не отговаря на Наредба № 9/2001 г., изм. и доп. ДВ бр. 6/2018 г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели - 0 бр. 
5. Брой проби питейна вода от централно водоснабдяване, изследвани по показателите от таблици Б и В – 0 бр. 
6. От тях не отговарят на Наредба № 9/2001 г., изм. и доп. ДВ, бр.6/2018 г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели - 0 бр. 
7. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от обществени местни водоизточници по показатели, включени в постоянния мониторинг – 0 бр. 
8. От тях не отговарят на Наредба № 9 - 0 бр. 
9. Брой изследвани проби вода от минерални водоизточници – 5 бр. 
10. От тях не отговарят на изискванията на Наредба № 14 на МЗ за курортните ресурси, курортните местности и курортите – 0 бр. 
11. Брой на регистрираните случаи на чревни инфекциозни заболявания - 0 бр./към момента няма регистрирани/. 
12. Кратко описание на случаите с доказана причинна връзка между инфекциозните заболявания и влошените качества на питейната вода – няма. 
13. Предприети мерки за административна принуда във връзка с констатирани нарушения във водоснабдяването:  
-  предписание за хигиенни мероприятия – 0 бр.Новина от РЗИ Пазарджик
( http://rzipz.net/news.php?extend.911 )