Министерство на здравеопазването

Регионална здравна инспекция
Пазарджик

Официален сайт на РЗИ-Пазарджик   карта на сайта
+ A | - a | A
 
 

Актуална информация за качеството на питейната вода, подавана за населението в област Пазарджик- 16-31.10.2021 г.

1. Населени места с въведено режимно водоподаване – няма обявени: 
2. Брой населени места, в които са извършени изследвания - 16 бр. 
3. Брой изследвани проби питейна вода при потребителите от централно водоснабдени населени места по показателите на мониторинга, включени в таблица А – 11 бр. 
4. От тях не отговарят на Наредба № 9/2001 г., изм. и доп. ДВ, бр. 6/2018 г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели - 3 проби по микробиологични показатели: град Ракитово, град Костандово и село Дорково, община Ракитово. В резултат на продължителните валежи водите са със завишени органолептични показатели - мътност и цвят. От страна на РЗИ Пазарджик незабавно е издадено предписание на водоснабдителното дружество /ВКТВ ЕООД, град Ракитово/, за предприемане на хигиенни мероприятия и анализ на контролни проби за отстраняване на несъответствието. Резултатите от анализите на контролните проби вода от град Ракитово, град Костандово и село Дорково показват, че от страна на водoснабдителното дружество са извършени хигиенни мероприятия и водата на този етап, отговаря на изискванията на Наредбата. 
5. Брой проби питейна вода от централно водоснабдяване, изследвани по показателите от таблици Б и В /от мониторинга за м. октомври/ – 4 бр. 
6. От тях по показателите изследвани в лабораторията на РЗИ Пазарджик, несъответстваща на изискванията на Наредба № 9/2001 г., е една проба /летовище Атолука/ по микробиологични показатели. РЗИ Пазарджик е издадало предписание на водоснабдително дружество /Инфрастрой ЕООД, гр. Брацигово/, за извършване на хигиенни мероприятия. Резултатите от анализите на контролната проба вода от летовище Атолука показват, че предприетите мерки от страна на водoснабдителното дружество са ефективни и водата, отговаря на изискванията на Наредба № 9/2001 г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели. Резултатите от представените за изпитване в РЗИ Пловдив проби води за съдържание на трихалометани, 1,2-дихлоретан, тетрахлоретен и трихлоретен, пестициди, тежки метали, ПАВ /полициклични ароматни въглеводороди/ и бенз/а/пирен, ще обявим след получаването им. 
7. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от обществени местни водоизточници по показатели, включени в постоянния мониторинг – 0 бр. 
8. От тях не отговарят на Наредба № 9 - 0 бр. 
9. Брой изследвани проби вода от минерални водоизточници – 6 бр. 
10. От тях не отговарят на изискванията на Наредба № 14 на МЗ за курортните ресурси, курортните местности и курортите – 0 бр. 
11. Брой на регистрираните случаи на чревни инфекциозни заболявания - 0 бр./към момента няма регистрирани/. 
12. Кратко описание на случаите с доказана причинна връзка между инфекциозните заболявания и влошените качества на питейната вода – няма. 
13. Предприети мерки за административна принуда във връзка с констатирани нарушения във водоснабдяването:  -  предписание за хигиенни мероприятия – 2 бр.
вторник 02 ноември 2021 - 14:35:24изглед за печат
 


 
 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА КОРОНАВИРУС

телефон за въпроси: 
0887 921 566
работно време:
8.30ч. до 17.00ч.
Как да се предпазите от COVID-19 и да ограничите разпространението му
covid_fillm2021.jpg
 
 ОГРАНИЧАВАНЕ НА
ТЮТЮНОПУШЕНЕТО
Национална линия за отказ от тютюнопушене
070010323
 no_smoke.jpg
При нарушения
тел. 034/ 444 395


Регионална здравна инспекция - Пазарджик © 2007-© 2011
Политика за употреба на бисквитки (cookies)////Политика за поверителност при използване сайта на РЗИ-Пазарджик
Regional Inspectorate of Protection and Control Public Health – Pazardzhik © 2007
This site is powered by e107, which is released under the terms of the GNU GPL License