Министерство на здравеопазването

Регионална здравна инспекция
Пазарджик

Официален сайт на РЗИ-Пазарджик   карта на сайта
+ A | - a | A
 
 

Актуална информация за качеството на питейната вода, подавана за населението в област Пазарджик 16-31.07.2022г.

1. Населени места с въведено режимно водоподаване – обявени: 
“Водоснабдяване и канализационни услуги” ЕООД - гр. Пазарджик уведомява, че поради нарасналата консумация на питейна вода за непитейни нужди, частично е намалял дебита от планинските каптажи и се налага въвеждане режим на водопротребление в с. Црънча 
- от 22.07.2022 г. /петък/ до нормализиране на ситуацията е възможно да се спира водоподаването за високата част на селото за периода от 23:00 до 06:00 ч.
 - при незадоволителен ефект от нощния режим ще въведе допълнително спиране в периода от 12:00 до 18:00 часа за осигуряване на водоподаването във вечерните часове. 
2. Брой населени места, в които са извършени изследвания - 9 бр. 
3. Брой изследвани проби питейна вода при потребителите от централно водоснабдени населени места по показателите на мониторинга, включени в таблица А – 0 бр. 
4. От тях не отговарят на Наредба № 9/2001 г., изм. и доп. ДВ, бр. 6/2018 г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели - 0 бр. 
5. Брой проби питейна вода от централно водоснабдяване изследвани по показателите от таблици Б и В /от мониторинга за м. юли/ – 5 бр. 
6. От тях по показателите изследвани в лабораторията на РЗИ Пазарджик, несъответстват на изискванията на Наредба № 9/2001 г., изм. и доп. ДВ, бр. 6/2018 г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели по микробиологични показатели - две от пробите. След изпълнение на предписаните хигиенни мероприятия към водоснабдителното дружество, контролните проби отговарят на изискванията. 
Резултатите от представените за изпитване в РЗИ Пловдив проби /от мониторинга за м. юли/  води за съдържание на трихалометани, 1,2-дихлоретан, тетрахлоретен и трихлоретен, пестициди, тежки метали, ПАВ /полициклични ароматни въглеводороди/ и бенз/а/пирен, ще обявим след получаване на резултатите. 
7. Четири проби води от централно водоснабдяване са представени в РЗИ Пловдив за изследване на радиологични показатели, включени в мониторинга /Приложение № 1, таблица Г.1. и Г.2./. 
8. Съответствието на тези води, съгласно изискванията на Наредба № 9/2001 г., изм. и доп. ДВ бр.6/2018 г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели ще обявим след получаване на резултатите от РЗИ Пловдив. 
9. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от обществени местни водоизточници по показатели включени в постоянния мониторинг – 0 бр. 
10. От тях не отговарят на Наредба № 9 - 0 бр. 
11. Брой изследвани проби вода от минерални водоизточници – 2 бр. 
12. От тях не отговарят на изискванията на Наредба № 14 на МЗ за курортните ресурси, курортните местности и курортите – 0 бр. 
13. Брой на регистрираните случаи на чревни инфекциозни заболявания - 0 бр./към момента няма регистрирани/. 
14. Кратко описание на случаите с доказана причинна връзка между инфекциозните заболявания и влошените качества на питейната вода – няма. 15. Предприети мерки за административна принуда във връзка с констатирани нарушения във водоснабдяването:  
-  предписание за хигиенни мероприятия – 1 бр.
понеделник 01 август 2022 - 12:38:07изглед за печат
 ИНФОРМАЦИЯ ЗА КОРОНАВИРУС

телефон за въпроси: 
0887 921 566
работно време:
8.30ч. до 17.00ч.
covid_fillm2021.jpg
 
РАБОТНО ВРЕМЕ НА ВРЕМЕНЕН ИМУНИЗАЦИОНЕН ПУНКТ 
ПРИ РЗИ-ПАЗАРДЖИК
ВСЕКИ ДЕЛНИЧЕН ДЕН
от 9,00ч. до 12,00ч.
от 13.00ч. до 16.00ч.
 
 ОГРАНИЧАВАНЕ НА
ТЮТЮНОПУШЕНЕТО
Национална линия за отказ от тютюнопушене
070010323
 no_smoke.jpg
При нарушения
тел. 
0884 72 47 51


Регионална здравна инспекция - Пазарджик © 2007-© 2011
Политика за употреба на бисквитки (cookies)////Политика за поверителност при използване сайта на РЗИ-Пазарджик
Regional Inspectorate of Protection and Control Public Health – Pazardzhik © 2007
This site is powered by e107, which is released under the terms of the GNU GPL License