Министерство на здравеопазването

Регионална здравна инспекция
Пазарджик

Официален сайт на РЗИ-Пазарджик   карта на сайта
+ A | - a | A
 
 

Актуална информация за качеството на питейната вода, подавана за населението в област Пазарджик 16.09-02.10.2023

1. Населени места с въведено режимно водоподаване – обявени: 
- по информация на водоснабдително дружество „ВКТВ“ ЕООД, град Ракитово, изкопно-монтажните дейности за подмяна на 1 000 м. от главния водопровод с ПВЦ тръби, захранващ града с питейна вода са приключили и водоподаването е възстановено. - водоснабдително дружество “ВиК-С” ЕООД град Стрелча продължава въведеното от 15.07.2023 г. режимно водоснабдяване за село Свобода, община Стрелча, както следва: водоподаване - от 09:00 до 18:00 часа и преустановяване на водоподаването - от 18:00 до 09:00 часа. 
- “Водоснабдяване и канализационни услуги” ЕООД, град Пазарджик, уведомява жителите на село Сестримо, община Белово, че поради профилактика и ремонти на съоръженията на долен изравнител ПАВЕЦ „Белмекен“ – язовир „Станкови бараки“ от 17.09.2023 г., не се подава вода от НЕК към съоръженията за питейно-битово водоснабдяване на селото. В тази връзка и едновременно продължаващата голяма консумация на питейна вода за непитейни нужди В и К дружеството е принудено да въведе режим на водоподаването от 18.09.2023 г., като ще спира водоподаването в периода от 22:00 до 06:00 часа сутринта. 
- “Водоснабдяване и канализационни услуги” ЕООД, град Пазарджик, уведомява жителите на село Дебращица, община Пазарджик, че поради продължаващо и задълбочаващо се намаление в дебита на вода от планинските каптажи и липсата на „поливна“ вода от 11.08.2023 г., В и К дружеството е принудено да въведе режим на водоподаването от 29.09.2023 г., в периода от 22:00 до 06:00 часа през нощта. При незадоволителен ефект от нощния режим е възможно в следващите дни да се въведе допълнително спиране в периода от 12:00 до 17:00 часа през деня, за осигуряване на водоподаването във вечерните часове. 
2. Брой населени места, в които са извършени изследвания - 9 бр. 
3. Брой изследвани проби питейна вода при потребителите от централно водоснабдени населени места по показателите на мониторинга, включени в таблица А – 12 бр. 
4. От тях не отговарят на Наредба № 9/2001 г., за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели - 0 бр. 5. Брой проби питейна вода от централно водоснабдяване, изследвани по показателите от таблици Б и В – 0 бр. 
6. Резултатите от представените за изпитване в РЗИ-Пловдив 20 проби води за съдържание на трихалометани, 1,2-дихлоретан, тетрахлоретен и трихлоретен, пестициди, тежки метали, ПАВ /полициклични ароматни въглеводороди/ и бенз/а/пирен, обявени в информацията за периода от 15.08. до 31.08.2023 г. съответстват на изискванията на Наредба № 9/2001 г., за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели. 7. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от обществени местни водоизточници по показатели, включени в постоянния мониторинг – 0 бр. 
8. От тях не отговарят на Наредба № 9 - 0 бр. 
9. Брой изследвани проби вода от минерални водоизточници – 1 бр. 
10. От тях не отговарят на изискванията на Наредба №  на МЗ за курортните ресурси, курортните местности и курортите – 0 бр. 
11. Брой на регистрираните случаи на чревни инфекциозни заболявания - 0 бр./към момента няма регистрирани/. 
12. Кратко описание на случаите с доказана причинна връзка между инфекциозните заболявания и влошените качества на питейната вода – няма. 
13. Предприети мерки за административна принуда във връзка с констатирани нарушения във водоснабдяването:  
-  предписание за хигиенни мероприятия – 0 бр.
вторник 03 октомври 2023 - 08:31:37изглед за печат
 ИНФОРМАЦИЯ ЗА КОРОНАВИРУС

covid_fillm2021.jpg
 РАБОТНО ВРЕМЕ НА ВРЕМЕНЕН ИМУНИЗАЦИОНЕН ПУНКТ 
ПРИ РЗИ-ПАЗАРДЖИК
вторник и четвъртък 
 от 10,00ч. до 12,00ч.
понеделник, сряда и петък
 от 14.00ч. до 16.00ч.
 ОГРАНИЧАВАНЕ НА
ТЮТЮНОПУШЕНЕТО
Национална линия за отказ от тютюнопушене
070010323
 no_smoke.jpg
При нарушения
тел. 
0884 72 47 51


Регионална здравна инспекция - Пазарджик © 2007-© 2011
Политика за употреба на бисквитки (cookies)////Политика за поверителност при използване сайта на РЗИ-Пазарджик
Regional Inspectorate of Protection and Control Public Health – Pazardzhik © 2007
This site is powered by e107, which is released under the terms of the GNU GPL License