Министерство на здравеопазването

Регионална здравна инспекция
Пазарджик

Официален сайт на РЗИ-Пазарджик   карта на сайта
+ A | - a | A
 
 

Актуална информация за качеството на питейната вода, подавана за населението в област Пазарджик 02-16.10.2023г.

1. Населени места с въведено режимно водоподаване – обявени: 
- по информация на водоснабдително дружество „ВКТВ“ ЕООД, град Ракитово, област Пазарджик, строително-монтажните работи за подмяна на съществуващия азбестоциментов водопровод, захранващ града с питейна вода е приключил на 06.10.2023 г. и водоснабдяването е нормално, без ограничителни мерки. - водоснабдително дружество “ВиК-С” ЕООД, град Стрелча, отменя въведеното от 15.07.2023 г. режимно водоснабдяване за село Свобода, община Стрелча. 
- “Водоснабдяване и канализационни услуги” ЕООД, град Пазарджик, е уведомило жителите на село Сестримо, община Белово, че поради профилактика и ремонти на съоръженията на долен изравнител ПАВЕЦ „Белмекен“ – язовир „Станкови бараки“ от 17.09.2023 г. не се подава вода от НЕК към съоръженията за питейно-битово водоснабдяване на селото. В тази връзка и по повод продължаващата консумация на питейна вода за непитейни нужди, ВиК дружеството е въвело режим на водоподаването от 18.09.2023 г., като спира водоподаването в периода от 22:00 до 06:00 часа. 
- “Водоснабдяване и канализационни услуги” ЕООД, град Пазарджик, е уведомило жителите на село Дебращица, община Пазарджик, че поради продължаващо и задълбочаващо се намаление в дебита на вода от планинските каптажи и липсата на „поливна“ вода от 11 август,  ВиК дружеството е въвело режим на водоподаването от 29.09.2023 г., в периода от 22:00 до 06:00 часа през нощта. При незадоволителен ефект от нощния режим е възможно да се въведе допълнително спиране в периода от 12:00 до 17:00 часа, за осигуряване на водоподаването във вечерните часове. 
2. Брой населени места, в които са извършени изследвания - 14 бр. 
3. Брой изследвани проби питейна вода при потребителите от централно водоснабдени населени места по показателите на мониторинга, включени в таблица А – 10 бр. 
4. От тях не отговаря на Наредба № 9/2001 г., за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели - 1 бр., по микробиологични показатели /село Дорково, община Ракитово/.  От страна на РЗИ-Пазарджик незабавно е издадено предписание на водоснабдително дружество “ВКТВ” ЕООД, град Ракитово/, за извършване на хигиенни мероприятия и представяне на контролна проба. 
5. Брой проби питейна вода от централно водоснабдяване, изследвани по показателите от таблици Б и В – 4 бр. 
6. От тях по показателите изследвани в лабораторията на РЗИ-Пазарджик, няма несъответстващи проби на изискванията на Наредба № 9/2001 г., изм. и доп. ДВ, бр. 43/2023 г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели. Резултатите от представените за изпитване в РЗИ-Пловдив проби води за съдържание на трихалометани, 1,2-дихлоретан, тетрахлоретен и трихлоретен, пестициди, тежки метали, ПАВ /полициклични ароматни въглеводороди/ и бенз/а/пирен, ще обявим след получаването им. 
7. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от обществени местни водоизточници по показатели, включени в постоянния мониторинг – 0 бр. 
8. От тях не отговарят на Наредба № 9 - 0 бр. 
9. Брой изследвани проби вода от минерални водоизточници – 3 бр. 
10. От тях не отговарят на изискванията на Наредба №14 на МЗ за курортните ресурси, курортните местности и курортите – 0 бр. 
11. Брой на регистрираните случаи на чревни инфекциозни заболявания - 0 бр. /към момента няма регистрирани/. 
12. Кратко описание на случаите с доказана причинна връзка между инфекциозните заболявания и влошените качества на питейната вода – няма. 
13. Предприети мерки за административна принуда във връзка с констатирани нарушения във водоснабдяването:  
-  предписание за хигиенни мероприятия – 1 бр.
понеделник 16 октомври 2023 - 12:03:03изглед за печат
 ИНФОРМАЦИЯ ЗА КОРОНАВИРУС

covid_fillm2021.jpg
 РАБОТНО ВРЕМЕ НА ВРЕМЕНЕН ИМУНИЗАЦИОНЕН ПУНКТ 
ПРИ РЗИ-ПАЗАРДЖИК
вторник и четвъртък 
 от 10,00ч. до 12,00ч.
понеделник, сряда и петък
 от 14.00ч. до 16.00ч.
 ОГРАНИЧАВАНЕ НА
ТЮТЮНОПУШЕНЕТО
Национална линия за отказ от тютюнопушене
070010323
 no_smoke.jpg
При нарушения
тел. 
0884 72 47 51


Регионална здравна инспекция - Пазарджик © 2007-© 2011
Политика за употреба на бисквитки (cookies)////Политика за поверителност при използване сайта на РЗИ-Пазарджик
Regional Inspectorate of Protection and Control Public Health – Pazardzhik © 2007
This site is powered by e107, which is released under the terms of the GNU GPL License