Министерство на здравеопазването

Регионална здравна инспекция
Пазарджик

Официален сайт на РЗИ-Пазарджик   карта на сайта
+ A | - a | A
 
 

ОМП и класифицирана информация

  Медицинско осигуряване на населението при бедствияvm.jpgЗаповед за класифицирана информацияМЕДИЦИНСКО ОСИГУРЯВАНЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО ПРИ БЕДСТВИЯ
 Съгласно Закона за здравето Чл. 114. (1) Управлението, организацията и ресурсното осигуряване на здравната помощ при бедствия, аварии и катастрофи се осъществяват от министъра на здравеопазването, главния държавен здравен инспектор, директора на НЦРРЗ, директорите на регионалните здравни инспекции, лечебните и здравните заведения.
    (2) .) Органите по ал. 1 провеждат дейността по медицинското осигуряване при бедствия, аварии и катастрофи в тясно взаимодействие с органите на централната и местната власт, с Министерството на вътрешните работи, с неправителствени организации и с Българския Червен кръст.

            Директорът на РЗИ-Пазарджик разработва План за медицинско осигуряване при бедствия, аварии и катастрофи, който се утвърждават от Министъра на здравеопазването.
Въз основа на утвърдения План лечебните и здравни заведения от Област Пазарджик:
1. Създават необходимите условия за медицинска сортировка, първична обработка, лечение, рехабилитация и медицинска експертиза на пострадалите;
2. Формират и подготвят органи за управление и екипи за медицинска помощ;
3. Осигуряват защитата на стационарно болните и медицинския персонал от външни фактори;
4. Организират и осъществяват противоепидемични и хигиенни дейности и санитарен контрол в засегнатата територия;
5. Формират запаси за ресурсно осигуряване на медицинските дейности;
6. Организират продължаващото обучение на медицинските специалисти и населението по оказване на медицинска помощ при бедствия, аварии и катастрофи.
7. Финансовото осигуряване на здравната помощ при бедствия, аварии и катастрофи се осъществява от републиканския бюджет.
          Съгласно Чл. 116. (1) За осъществяване на медицинското осигуряване при бедствия, аварии и катастрофи към директора на регионалната здравна инспекция се създава съвет за медицинско осигуряване при бедствия, аварии и катастрофи. Директорът на регионалната здравна инспекция е председател на съвета.

Съставът на съвета е определен със заповед №   № 223 / 28.03.2011г. на Директора на РЗИ-Пазарджик:
   1. Председател : 
            д-р Фани Георгиева Петрова – Директор на РЗИ гр. Пазарджик
    2. Секретар :
    инж. Борис Илиев Илиев – Главен експерт в отдел”АП”, Д”АПФСО” в РЗИ гр. Пазарджик.
    3. Членове :
    -  д-р Надка Радева Пангарова  –  Директор на ЦСМП гр. Пазарджик
              -  д-р Пенко Стефанов Кацарски – Директор на МБАЛ гр. Пазарджик.
              -  д-р Мая Димитрова Влайкова - Директор на МБАЛ гр. Панагюрище.
              -  д-р Атанас Лулчев Ташев - Директор на МБАЛ гр. Велинград
              - д-р Стоил Георгиев Апостолов - Директор на МБАЛ гр.  Пещера.
           -  Представител на областна администрация – Светлан Паскалев Карталов -Главен секретар на Областна администрация.
               - Представители на общините:
Пазарджик – Николай Стефанов Добрев – Ст.Специалист  УК и ОМП .
Панагюрище – инж. Темелко Николов Райчев – инспектор защита на населението.
Пещера – Димитър Иванов Симеонов – Гл. Специалист  “ Гражданска защита “ .  Велинград – Муса Мехмедов Чолаков – Главен експерт Дирекция “ ОКВ “.
Ракитово – Георги Илиев Пелев–Старши експерт “Защита на населението и ОМП “.
Батак – Илия Димитров Коларов – Гл. инспектор “ ОМП, гражданска защита  и служител по сигурността на информацията“.
Брацигово – Николинка Груйчева Петкова – мед сестра.
Белово – инж Веселка Йорданова Илкова – секретар на общината.
Септември – Eлка Димитрова Стойчева – Директор Дирекция”Финансии и счетоводство”
Стрелча – Филип Стоев Стоев – Главен специалист “ Гражданска защита и ОМП “.
Лесичево – Георги Иванов Панкев – зам.кмет на общината.vm.jpg Правилник за дейносттта на СМО
vm.jpg Медицинско осигуряване на населението при бедствия
vm.jpg Най-чести възможни бедствия и начини за защита
vm.jpg Приложения

ИНФОРМАЦИЯ ЗА КОРОНАВИРУС

телефон за въпроси: 
0887 921 566
работно време:
8.30ч. до 17.00ч.
covid_fillm2021.jpg
 
РАБОТНО ВРЕМЕ НА ВРЕМЕНЕН ИМУНИЗАЦИОНЕН ПУНКТ 
ПРИ РЗИ-ПАЗАРДЖИК
ВСЕКИ ДЕЛНИЧЕН ДЕН
от 9,00ч. до 12,00ч.
от 13.00ч. до 16.00ч.
 
 ОГРАНИЧАВАНЕ НА
ТЮТЮНОПУШЕНЕТО
Национална линия за отказ от тютюнопушене
070010323
 no_smoke.jpg
При нарушения
тел. 034/ 444 395


Регионална здравна инспекция - Пазарджик © 2007-© 2011
Политика за употреба на бисквитки (cookies)////Политика за поверителност при използване сайта на РЗИ-Пазарджик
Regional Inspectorate of Protection and Control Public Health – Pazardzhik © 2007
This site is powered by e107, which is released under the terms of the GNU GPL License