Министерство на здравеопазването

Регионална здравна инспекция
Пазарджик

Официален сайт на РЗИ-Пазарджик   карта на сайта
+ A | - a | A
 
 

Мисия, визия и цели

Мисията на РЗИ-Пазарджик е да осъществява и организира държавната здравна политика на територията на  област Пазарджик – общини: Пазарджик, Велинград, Септември, Панагюрище, Пещера, Ракитово, Брацигово, Белово, Лесичово, Батак, Сърница и Стрелча. 
 
Визията на РЗИ-Пазарджик е чрез ефективно управление и качествена организация на дейността си да изпълнява успешно своята мисия и да допринася за опазване на общественото здраве и повишаване качеството на живот на населението в област Пазарджик; надзор на заразните болести; ефективен държавен здравен контрол; повишена информираност на обществото за утвърждаване на здравословен модел на живот; укрепване на административния капацитет чрез предоставяне на качествени и навременни административни услуги, като поставим във фокуса на действията си гражданите. 
 
Стратегически цели 
Организиране и ефективно осъществяване на държавната здравна политика на територията на съответната област. Опазване здравето на населението в страната чрез промоция на здраве, профилактика на болестите и държавен здравен контрол Превръщане на първичната профилактика в задължителен елемент на всички нива. Ограничаване на заболяемостта и смъртността от инфекциозни заболявания чрез подобряване ефективността на епидемиологичния надзор, профилактиката и контрола на заразните болести и прилагане на противоепидемични и изолационно-ограничителни мерки спрямо болни и контактни лица, както и чрез повишаване на имунизационния обхват. Намаляване риска за здравето на човека и повишаване качеството на живот чрез повишаване ефективността на държавния здравен контрол и достигане високо ниво на съответствие с националните и европейските изисквания на обектите с обществено предназначение, продуктите, стоките и дейностите със значение за здравето на човека, и факторите на жизнената среда. 
 
Годишни цели 
В областта на Държавния здравен контрол: 
Опазване на общественото здраве чрез поддържане и подобряване на ефективността на държавния здравен контрол на обектите с обществено предназначение, продуктите и стоките и дейностите със значение за здравето на човека и факторите на жизнената среда и усъвършенстване на системите за мониторинг на факторите на жизнената среда (шум, йонизиращи и нейонизиращи лъчения, питейни води, води за къпане, минерални води и др.). 
1. Провеждане на ефективен здравен контрол по прилагане на законодателството на ЕС и на националното законодателство за обекти с обществено предназначение, за продукти, стоки и дейности със значение за здравето на човека и за фактори на жизнената среда. 
2. Извършване на независима, компетентна и прозрачна инспекционна дейност при спазване на утвърдени стандартни оперативни процедури, ръководства или указания. 
3. Провеждане на системен, в съответствие със законодателството и препоръките на ЕС мониторинг и оценка на факторите на жизнената среда с оглед предотвратяване на възможните рискове за здравето на населението. 
4. Провеждане на лабораторни изследвания при спазване на процедурите, съгласно получената акредитация по БДС ISO 17 020. 
5. Предоставяне на своевременна и достоверна информация на обществеността за резултатите от провеждания държавен здравен контрол. 
6. Продължаване на дейностите по приети национални програми и политики за ограничаване на заболяемостта  и смъртността от социално значими заболявания, свързани с поведенческите фактори на риска (тютюнопушене, нездравословно хранене, злоупотреба с алкохол, ниска двигателна активност и др.) и факторите на риска в околната среда. 
7. Анализиране на регионално ниво на демографските показатели и здравното състояние на населението и търсене на зависимост между тях и факторите на жизнената среда и начина на живот с оглед разработване на регионални профилактични програми. 
8. Разширяване на инициативите за промоция на здраве, повишаване на информираността на населението за основните предпоставки за здравословен начин на живот. 
9. Провеждане на системни дейности за подготовката и повишаването на квалификацията на кадрите от  дирекция „ОЗ” при РЗИ – Пазарджик. 
10. Подобряване ефективността на действащите на регионално ниво съвети по определени здравни проблеми. 
11. Осъществяване на ефективна координация на РЗИ с другите регионални структури на държавната власт при изпълнение на дейностите по държавния здравен контрол и по профилактика на болестите и промоция на здраве. 

В областта на Надзора на заразните болести: 
Опазване на здравето на гражданите от заразни болести чрез поддържане на ефективен епидемиологичен надзор, профилактика и контрол над заразните болести. 
1.Изпълнение на Националния имунизационен календар на Република България. Постигане и поддържане на висок имунизационен обхват в тясно взаимодействие с всички ведомства, неправителствения сектор и местната власт с цел недопускане възникването на взривове от ваксинопредотвратими заболявания, с акцент върху обхващането на деца в риск и труднодостъпните групи от населението. 
2. Прилагане на интегриран подход за контрол на противоепидемичните мерки, въведени в условията на възникнала епидемична обстановка. 
3. Опазване на общественото здраве чрез организиране на бърз отговор при възникване на епидемични ситуации, взривове и епидемии от заразни болести. 
4. Опазване на страната от внос и разпространение на инфекции с висок епидемичен риск, в съответствие с Международните здравни правила. 
5. Осъществяване на ефективна координация на РЗИ с други  регионални  структури, националните центрове по проблемите на общественото здраве, неправителствени организации и МЗ при изпълнение на дейностите по надзор на заразните болести.
 
 В областта на Медицинските дейности: 
Повишаване качеството на медицинското обслужване на населението и превръщане на профилактиката в задължителен елемент на всички нива. 
1. Извършване на независима, компетентна и прозрачна инспекционна дейност върху качеството на медицинските услуги в извънболнична и болнична помощ, при спазване на утвърдените медицински стандарти, ръководства и указания на МЗ. 
2. Провеждане на систематичен контрол върху регистрацията и здравната дейност, осъществявана от лечебните и здравните заведения. 
3. Планиране, организиране, ръководство и контрол на медицинската експертиза. 
4. Провеждане на дейности в съответствие със законодателството с оглед предотвратяване на възможните рискове за здравето на населението. 
5. Анализиране на регионално ниво на демографските показатели и здравното състояние на населението и търсене на зависимост между тях и факторите на жизнената среда и начина на живот с оглед разработване на регионални профилактични програми. 
6. Провеждане на системни дейности за подготовката и повишаването на квалификацията на кадрите от РЗИ. 
7. Анализиране на потребностите от човешки ресурси в областта на здравеопазването, планиране и координиране дейностите по провеждане  на следдипломно обучение в системата на здравеопазването.ИНФОРМАЦИЯ ЗА КОРОНАВИРУС

covid_fillm2021.jpg
 РАБОТНО ВРЕМЕ НА ВРЕМЕНЕН ИМУНИЗАЦИОНЕН ПУНКТ 
ПРИ РЗИ-ПАЗАРДЖИК
вторник и четвъртък 
 от 10,00ч. до 12,00ч.
понеделник, сряда и петък
 от 14.00ч. до 16.00ч.
 ОГРАНИЧАВАНЕ НА
ТЮТЮНОПУШЕНЕТО
Национална линия за отказ от тютюнопушене
070010323
 no_smoke.jpg
При нарушения
тел. 
0884 72 47 51


Регионална здравна инспекция - Пазарджик © 2007-© 2011
Политика за употреба на бисквитки (cookies)////Политика за поверителност при използване сайта на РЗИ-Пазарджик
Regional Inspectorate of Protection and Control Public Health – Pazardzhik © 2007
This site is powered by e107, which is released under the terms of the GNU GPL License