Министерство на здравеопазването

Регионална здравна инспекция
Пазарджик

Официален сайт на РЗИ-Пазарджик   карта на сайта
+ A | - a | A
 
 

Задължения по Закона за закрила на детето


  НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕФОННА ЛИНИЯ ЗА ДЕЦА 116 111  

ПРОСТРАНСТВО ЗА СПОДЕЛЯНЕ И ПОДКРЕПА ЗА ДЕЦА
И ВСИЧКИ ВЪЗРАСТНИ, ЗАГРИЖЕНИ ЗА ТЯХ.

24 ЧАСА В ДЕНОНОЩИЕТО, 7 ДНИ В СЕДМИЦАТА -
БЕЗПЛАТНО И АНОНИМНО ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА.


Относно продажбата на алкохол, тютюневи изделия и райски газ
Специализирана закрила на деца на обществени места - Закон за закрила на детето
Чл. 5б. Специализирана закрила на деца на обществени места се осигурява от органите на Министерството на вътрешните работи, дирекциите "Социално подпомагане", кметовете, регионалните управления на образованието на Министерството на образованието и науката, регионалните здравни инспекции и от собствениците, наемателите и ползвателите на търговски обекти, кина и театри, както и от организаторите на обществени прояви.
(2) Специализирана закрила на деца на обществени места се осъществява при условия и по ред, определени с наредба на Министерския съвет по предложение на министъра на труда и социалната политика, министъра на вътрешните работи и председателя на Държавната агенция за закрила на детето.
(3) Забранява се предлагането и продажбата на алкохолни напитки, тютюневи и свързани с тях изделия и изделия за пушене, различни от тютюневи изделия, на деца.
(4) Забранява се употребата от деца на алкохолни напитки, тютюневи и свързани с тях изделия, изделия за пушене, различни от тютюневи изделия и диазотен оксид (райски газ).

Задължения на ЛЗ във връзка с правата, принципите и мерките за закрила на детето и тяхното взаимодействие с органите на държавата и общините при осъществяване на дейностите по закрила на детето.

Съгласно изискванията на чл.7, ал.(1) и ал. (2) от Закона за закрила на детето:
«Лице, на което стане известно, че дете се нуждае от закрила, е длъжно незабавно да уведоми дирекция "Социално подпомагане", Държавната агенция за закрила на детето или Министерството на вътрешните работи.
Същото задължение има и всяко лице, на което това е станало известно във връзка с упражняваната от него професия или дейност, дори и ако то е обвързано с професионална тайна.»
 
Съгласно чл.45, ал.11 от Закона за закрила на детето, „ Лице, което в нарушение на чл. 7, ал. 1 и 2 не уведоми дирекция "Социално подпомагане", Държавната агенция за закрила на детето или Министерството на вътрешните работи за нуждата от закрила на дете, се наказва с глоба от 1000 до 2000 лв. за първо нарушение, а при повторно нарушение - с глоба от 2000 до 5000 лв., ако не подлежи на по-тежко административно наказание по специален закон или деянието не съставлява престъпление”

Медицинския персонал следва да сигнализира съответния отдел за закрила на детето в следните случаи:
- бременност на момиче под 18г. възраст
- дете на родители под 18г. възраст
- дете в риск от изоставяне от биологичното му семейство
- новородено, при съмнение за недостатъчен родителски капацитет
- дете с изоставане в развитието вследствие неправилно или недоимъчно хранене
- дете, чиито родители отказват извършването на задължителните имунизации в Република България (в този случай следва да се уведоми и РЗИ Пазарджик)
- дете със здравен проблем, за който родителите не предприемат нужните мерки и това води до опастност от увреждане на здравето (не се извършват консултации, отказ от хоспитализации, не се закупуват необходимите медикаменти и др.)
- дете на което е оказана медицинска помощ по повод наранявания със съмнение за малтретиране, насилие, включително сексуално насилие или злоупотреба
- дете, претърпяло психическа травма или тормоз или направило суициден опит
- всички други случаи в които медицинските специалисти преценят, че съществува риск или необходимост от специална подкрепа.

Информация за деца в риск, могат се подават по един от следните начини:
- писмено (включително по електронна поща), по местоживеене на детето, на адресите на отделите по закрила на детето
- по телефона, като в този случай е необходимо писмено да се отрази датата и имената на служителя от ДСП/ОЗД в амбулаторния лист
При спешни случаи и в извънработно време на институциите сигнал може да се подаде и на телефона на Националната линия за деца 116 111, като отново писмено се отразява датата и служителя, приел сигнала.
 
По смисъла на Закона за закрила на детето "Дете в риск" е дете:
а) чиито родители са починали, неизвестни, лишени от родителски права или чиито родителски права са ограничени, или детето е останало без тяхната грижа;
б) което е жертва на злоупотреба, насилие, експлоатация или всякакво друго нехуманно или унизително отношение или наказание в или извън семейството му;
в) за което съществува опасност от увреждане на неговото физическо, психическо, нравствено, интелектуално и социално развитие;
г) което страда от увреждания, както и от труднолечими заболявания, констатирани от специалист;
д) за което съществува риск от отпадане от училище или което е отпаднало от училище.

По смисъла на правилника за прилагане на Закона за закрила на детето:
1. "Насилие" над дете е всеки акт на физическо, психическо или сексуално насилие, пренебрегване, търговска или друга експлоатация, водеща до действителна или вероятна вреда върху здравето, живота, развитието или достойнството на детето, което може да се осъществява в семейна, училищна и социална среда.
2. "Физическо насилие" е причиняване на телесна повреда, включително причиняване на болка или страдание без разстройство на здравето.
3. "Психическо насилие" са всички действия, които могат да имат вредно въздействие върху психичното здраве и развитие на детето, като подценяване, подигравателно отношение, заплаха, дискриминация, отхвърляне или други форми на отрицателно отношение, както и неспособността на родителя, настойника и попечителя или на лицето, което полага грижи за детето, да осигури подходяща подкрепяща среда.
4. "Сексуално насилие" е използването на дете за сексуално задоволяване.
5. "Пренебрегване" е неуспехът на родителя, настойника и попечителя или на лицето, което полага грижи за детето, да осигури развитието на детето в една от следните области: здраве, образование, емоционално развитие, изхранване, осигуряване на дом и безопасност, когато е в състояние да го направи.
 
МЕХАНИЗЪМ ЗА РАБОТА И СЪТРУДНИЧЕСТВО МЕЖДУ ИНСТИТУЦИИТЕ ПО СЛУЧАИ НА ДЕЦА, ВЪВЛЕЧЕНИ В РОДИТЕЛСКИ КОНФЛИКТИИНФОРМАЦИЯ ЗА КОРОНАВИРУС

covid_fillm2021.jpg
 РАБОТНО ВРЕМЕ НА ВРЕМЕНЕН ИМУНИЗАЦИОНЕН ПУНКТ 
ПРИ РЗИ-ПАЗАРДЖИК
вторник и четвъртък 
 от 10,00ч. до 12,00ч.
понеделник, сряда и петък
 от 14.00ч. до 16.00ч.
 ОГРАНИЧАВАНЕ НА
ТЮТЮНОПУШЕНЕТО
Национална линия за отказ от тютюнопушене
070010323
 no_smoke.jpg
При нарушения
тел. 
0884 72 47 51


Регионална здравна инспекция - Пазарджик © 2007-© 2011
Политика за употреба на бисквитки (cookies)////Политика за поверителност при използване сайта на РЗИ-Пазарджик
Regional Inspectorate of Protection and Control Public Health – Pazardzhik © 2007
This site is powered by e107, which is released under the terms of the GNU GPL License