Министерство на здравеопазването

Регионална здравна инспекция
Пазарджик

Официален сайт на РЗИ-Пазарджик   карта на сайта
+ A | - a | A
 
 

ДЕЙНОСТИ
РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПАЗАРДЖИК
осъществява държавната здравна политика на територията на област Пазарджик

ЦЕЛИ


  
     Организиране и ефективно осъществяване на държавната здравна политика на територията на Пазарджишка област.
      Превръщане на профилактиката в задължителен елемент на всички нива.
      Засилване и повишаване ефективността на държавния здравен контрол.
      Повишаване качеството на медицинското обслужване на населението.


 
Провежданата от РЗИ политика е насочена към:

Развитие на здравна мрежа, отговаряща на потребностите на населението от здравни грижи;
Промоция на здравето и профилактика на болестите, чрез  организиране и координиране изпълнението на регионално ниво на национални и регионални здравни програми;
Ангажиране и сътрудничество на здравните власти с всички институции, местната власт и широката общественост за разрешаване на специфичните проблеми на здравеопазването в областта;
Осигуряване на достъпна, своевременна и качествена здравна помощ;
Гарантиране правата на пациентите.РЗИ ИЗВЪРШВА :

    І. Медицински дейности • Извършва регистрация на лечебните заведения за извънболнична помощ, хосписите и лечебната дейност по чл. 2а от ЗЛЗ и осъществява контрол по извършената регистрация;
  • издава удостоверения за изпълнение на изискванията на наредбата по чл. 46, ал. 3 от ЗЛЗ, правилника по чл. 28а, ал. 3 от ЗЛЗ и на утвърдените медицински стандарти във връзка с издаването на разрешения за извършване на лечебна дейност от лечебните заведения за болнична помощ, центровете за психично здраве, центровете за кожно-венерически заболявания, комплексните онкологични центрове, домовете за медико-социални грижи и диализните центрове;
  • уведомява Изпълнителна агенция „Медицински одит“ за случаи на нарушения на медицинските стандарти, констатирани при изпълнение на правомощията на РЗИ;
  • извършва регистрация на лицата, упражняващи неконвенционални методи за благоприятно въздействие върху индивидуалното здраве, и осъществява контрол върху дейността им;
  • издава разрешения за съхранението и продажбата на лекарствени продукти от лекари, лекари по дентална медицина и фелдшери съгласно Наредба № 6 от 2001 г.
  • организира и контролира дейността по медицинската експертиза и на регионалната картотека на медицинската експертиза;
  • извършва проверки по чл. 93 от Закона за здравето по жалби и сигнали при нарушаване на правата на пациентите или при спорове, свързани с медицинското обслужване, и участва в съвместни проверки с Изпълнителна агенция „Медицински одит“;
  • събира и анализира информация, свързана с разходването на публични средства в лечебните и здравните заведения на територията на областта, и осъществява контрол по спазването на методиката за субсидиране на лечебни заведения със средства от бюджета на Министерството на здравеопазването;
  • контролира заявяването, разпределението и разхода на лекарствени продукти, заплащани със средства от бюджета на Министерството на здравеопазването за лечение на заболявания извън обхвата на задължителното здравно осигуряване;
  • контролира спазването на нормативните изисквания към формата, съдържанието, условията и реда за използване, обработка, анализ, съхраняване и предоставяне на медицинска документация от лечебните заведения и медицинските специалисти;
  • изготвя актове за установяване на нарушения и наказателни постановления по чл. 50, 51 и 53 от Закона за кръвта, кръводаряването и кръвопреливането и предоставя информация за издадените наказателни постановления на Изпълнителната агенция по лекарствата;
  • участва в изработването на областната здравна карта;
  • съвместно със звената, ангажирани със социалното подпомагане в общините, осъществява дейности по Закона за закрила на детето и по други нормативни актове;
  • проучва и установява потребностите в областта от лекари, лекари по дентална медицина, фармацевти и други медицински и немедицински специалисти с висше образование и предлага на министъра на здравеопазването броя на местата за следдипломно обучение;
  • събира, обработва и предоставя финансово-икономическа статистическа информация за дейността и ресурсното осигуряване на лечебните и здравните заведения на територията на региона;
  • събира, обработва и предоставя медико-статистическа информация за дейността на лечебните и здравните заведения;
  • внедрява и поддържа единни информационни системи за отчетност на лечебните и здравните заведения, оказва методична помощ и осъществява контрол при прилагането им;
  • изработва анализи и прави оценки на здравно-демографските процеси на територията на региона, необходими за формирането на национална и регионална здравна политика;
  • контролира дейността на лечебните и здравните заведения по осъществяването на метрологичен контрол върху медицинската техника и апаратура;
  • контролира обектите за търговия на едро и дребно с лекарствени продукти по реда на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина;
  • осъществява предвидените в Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите и нормативните актове по прилагането му дейности;
  • води регистър на лекарите и лекарите по дентална медицина, които предписват лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества от приложения № 2 и 3 на Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите;
  • планира, организира и контролира дейностите по медицинското осигуряване на населението при бедствия, аварии и катастрофи;
  • разработва военновременни планове за организацията на медицинската помощ за населението в региона и извършва дейности по отбранително-мобилизационна подготовка;
  • съставя актове за административни нарушения и предлага на директора на РЗИ налагането на принудителни административни мерки, предвидени в закон;
  • разработва и участва в изпълнението на регионални програми и проекти в областта на медицинските дейности;
  • участва в изпълнението на международни и национални програми и проекти в областта на медицинските дейности.

  ІІ. Надзор на заразните болести
 • Организира, провежда, методично ръководи и контролира профилактичните и противоепидемичните дейности на територията на съответната област;
  • координира дейностите на лечебните заведения и на местните държавни и общински органи и други организации по отношение на надзора на заразните болести;
  • следи и анализира епидемичната обстановка на територията на областта, планира и предприема мерки за предотвратяване и овладяване на епидемичните ситуации;
  • осъществява държавен здравен контрол в лечебни, здравни и детски заведения, домовете за медико-социални грижи за деца, домовете за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителски грижи, и специализираните институции за предоставяне на социални услуги за деца;
  • извършва контрол върху дейността на физическите и юридическите лица, които извършват дейности по дезинфекция, дезинсекция и дератизация;
  • осъществява контрол върху извършването на дезинфекционни, дезинсекционни и дератизационни дейности в контролираните обекти;
  • извършва регистрация на заразните болести на територията на съответната област и съобщава данните в Националния център по здравна информация, Националния център по заразни и паразитни болести и Министерството на здравеопазването;
  • извършва проверка за спазване на здравните изисквания в лечебните заведения във връзка с регистрацията и издаването на разрешения за извършване на дейност от лечебните заведения;
  • издава становища за класификация на опасни болнични отпадъци и удостоверения за дейност с опасни болнични отпадъци в съответствие със Закона за управление на отпадъците;
  • изготвя планове за профилактични имунизации и реимунизации на лицата, включени в имунизационния календар, и отчети за тяхното изпълнение;
  • осъществява методично ръководство и контрол на изпълнението на Националния имунизационен календар, съхранява и разпределя получените от Министерството на здравеопазването ваксини и други биопродукти;
  • организира и участва в провеждането на извънредни имунизационни кампании при епидемични ситуации от ваксинопредотвратими инфекции;
  • провежда в имунизационните кабинети на инспекцията задължителни имунизации на лица, които не са упражнили правото си на избор на общопрактикуващ лекар, както и препоръчителни имунизации по желание на лица;
  • организира дейностите по граничния здравен контрол и опазване на страната от разпространение на заразни болести;
  • организира дейностите по ранно оповестяване и организиране на отговор в случай на възникване на заразни болести, епидемични взривове и/или епидемии, както и при използване на биологични агенти за нанасяне на вреда;
  • извършва епидемиологични проучвания на болни от заразни и паразитни болести, епидемични взривове и епидемии, възникнали по хранителен, воден и контактно-битов път; подпомага и методично ръководи лечебните заведения при разработването и провеждането на мерки за ограничаване епидемичните взривове и тяхната превенция;
  • събира и анализира данни за инфекции, свързани с медицинското обслужване от лечебните заведения; извършва епидемиологични проучвания на епидемични взривове от тези инфекции, подпомага, методично ръководи и контролира лечебните заведения при организиране на профилактиката и контрола на инфекциите, свързани с медицинското обслужване;
  • събира и анализира данни за структурата на причинителите на инфекции, свързани с медицинското обслужване, и тяхната чувствителност/резистентност; подпомага и методично ръководи лечебните заведения при изготвянето и провеждането на адекватна антимикробна политика;
  • предлага при необходимост въвеждането на допълнителни противоепидемични мерки за ограничаване епидемичното разпространение на остри заразни болести;
  • издава предписания за провеждане на задължителни хигиенни мерки в случаите, предвидени в закон;
  • съставя актове за установяване на административни нарушения;
  • прави предложение до директора на РЗИ за налагане на принудителни административни мерки в случаите, предвидени в закон;
  • участва в регионални междуведомствени комисии по въпросите на надзора на заразните болести;
  • разработва и участва в изпълнението на регионални програми и проекти в областта на надзора на заразните болести;
  • участва в изпълнението на национални програми и проекти в областта на надзора на заразните болести;
  • упражнява здравно-паразитологичен контрол върху обекти и външна среда;
  • организира съвместно с лечебните заведения лечението на заразените лица в ендемичните за геохелминтози населени места и в детските колективи;
  • извършва лабораторна диагностика на паразитозите по профилактични, епидемиологични и клинични показания;
  • организира и провежда микробиологична и вирусологична диагностика за нуждите на надзора на заразните болести и по искане на физически и юридически лица;
  • извършва микробиологични изследвания и анализи за определяне на ефективността на провежданите дезинфекции и стерилизации в контролираните обекти;
  • анализира и дава заключения на резултатите от микробиологична, паразитологична и вирусологична диагностика за целите на държавния здравен контрол;
  • води лабораторна документация за добра лабораторна практика съгласно медицинските стандарти.

ІІІ. Здравен контрол
• Извършва систематичен и насочен здравен контрол по спазването на здравните изисквания в обекти с обществено предназначение, на продукти, стоки и дейности със значение за здравето на населението и на фактори на жизнената среда;
  • контролира спазването на здравните изисквания към лицата, работещи в детски заведения, специализираните институции за деца и възрастни, водоснабдителните обекти, предприятията, които произвеждат и търгуват с храни, бръснарските, фризьорските и козметичните салони, по отношение на тяхното здравословно състояние;
  • извършва контрол върху химичните вещества и смеси за изпълнение на изискванията по чл. 25, т. 1, 2, 7, 10 и 18 – 22 от Закона за защита от вредно въздействие на химичните вещества и смеси;
  • извършва контрол по спазване на установените с нормативен акт забрани и ограничения за тютюнопушене;
  • извършва контрол по изготвянето и спазването на седмичните учебни разписания;
  • извършва контрол по спазване на установените с нормативен акт забрани и ограничения за реклама и продажба на алкохолни напитки;
  • взема проби и образци за лабораторни анализи в количества, необходими за извършване на изследвания;
  • издава предписания за провеждане на задължителни хигиенни мерки в случаите, предвидени в закон;
  • съставя актове за установяване на административни нарушения;
  • прави предложения до директора на РЗИ за налагане на принудителни административни мерки в случаите, предвидени в закон;
  • участва съвместно с дирекция ,,Надзор на заразните болести“ в анкетирането на епидемичните взривове, възникнали по хранителен, воден и контактно-битов път, и извършва контрол по изпълнението на предприетите мерки за тяхното ограничаване и ликвидиране;
  • съвместно с митническите власти извършва дейности за недопускане на внос на стоки, застрашаващи здравето на населението;
  • извършва контрол върху дейността на службите по трудова медицина и изготвя информация за здравното състояние на работещите на територията на съответната област;
  • предприема действия по издаване на разрешение за извършване на дейности по разрушаване или демонтаж на азбест и/или азбестосъдържащи материали;
  • участва в състава на експертните съвети по устройство на територията, съгласува при необходимост устройствени схеми, общи устройствени и подробни устройствени планове, участва в оценката на съответствието на инвестиционните проекти, когато тя се извършва с приемане от експертен съвет на одобряващата администрация или по искане на физически или юридически лица, дава становище по готовността на строежите за въвеждането им в експлоатация по реда на Закона за устройството на територията;
  • разработва и участва в изпълнението на регионални програми и проекти в областта на здравния контрол;
  • участва в изпълнението на международни и национални програми и проекти в областта на здравния контрол;
  • събира, обработва и обобщава оперативната информация относно дейността по държавния здравен контрол.

  ІV. Профилактика на болестите и промоция на здравето
  • Извършва периодичен анализ и оценка на данните за състоянието на жизнената среда и здравния статус на населението, дава предложения и провежда мерки за ограничаване, намаляване и ликвидиране на негативните ефекти от въздействието на факторите на средата;
  • определя регионалните приоритети в областта на общественото здраве на базата на данните от извършените проучвания, анализи и оценки;
  • осъществява епидемиологични проучвания за динамиката на заболеваемостта и смъртността от хронични неинфекциозни болести и търси причинната им връзка с въздействието на факторите на средата и начина на живот;
  • проучва разпространението на рисковите фактори, свързани с начина на живот, и разработва мерки за ограничаването им;
   • организира и участва в проучвания на здравните знания, умения и нагласи сред различни групи от населението с цел определяне на потребностите от профилактични дейности;
  • проучва и анализира спазването на физиологичните норми за хранене и изискванията за организирано хранене на различни групи от населението и дава предложения за оптимизирането им;
  • планира, организира и осъществява образователни дейности в областта на профилактиката на незаразните болести и промоцията на здравето и оценява тяхната ефективност;
  • организира и осъществява масови дейности и прояви, свързани с международни и национални дни, посветени на здравен проблем;
  • планира, разработва и осигурява разпространението на съвременни печатни и аудио-визуални, здравнообразователни, информационни и методични материали за нуждите на населението;
  • осигурява взаимодействието на РЗИ със средствата за масова информация и в партньорство с тях провежда дейности по профилактика на болестите и промоция на здравето;
  • оказва консултативна и методична помощ по проблемите на здравното образование, възпитание и профилактиката на болестите;
  • организира функционирането на Националната система за мониторинг на шума на територията на съответната област;
  • организира извършването на изследвания за вредните ефекти на шума върху здравето на населението;
  • разработва и участва в изпълнението на регионални програми и проекти в областта на профилактиката на болестите и промоцията на здравето;
  • участва в изпълнението на международни и национални програми и проекти в областта на профилактиката на болестите и промоцията на здравето.

V. Лабораторни изследвания
  • Извършва лабораторни изпитвания и измервания:
     а) за обективизиране на държавния здравен контрол;
     б) за осъществяване мониторинг на факторите на жизнената среда;
     в) по искане на физически и юридически лица;
  • участва при необходимост в набирането на проби за лабораторни изпитвания и измервания;
  • участва в дейността по анализиране и оценяване на данните за състоянието на факторите на жизнената среда и здравния статус на населението на територията на съответната област;
  • извършва изследвания, свързани с провеждане на мерки за ограничаване, намаляване и ликвидиране на негативните ефекти от въздействието на факторите на средата от екологични произшествия, аварии и бедствия върху здравето на населението;
  • изготвя комплексна документация във връзка с процедурите по акредитирането и преакредитирането на лабораториите;
  • осигурява високо качество на извършваната лабораторна дейност чрез спазване и поддържане изискванията на внедрената Система за управление на качеството съгласно БДС EN ISO/IEС 17020;
  • осигурява изпълнението на изискванията за метрологична проследимост на използваните средства за измерване;
  • създава и поддържа база данни с резултати от лабораторните изследвания/ измервания и извършва периодичен анализ и оценка на данните;
  • участва в национални и международни изпитвания за пригодност.
ИНФОРМАЦИЯ ЗА КОРОНАВИРУС

covid_fillm2021.jpg
 РАБОТНО ВРЕМЕ НА ВРЕМЕНЕН ИМУНИЗАЦИОНЕН ПУНКТ 
ПРИ РЗИ-ПАЗАРДЖИК
вторник и четвъртък 
 от 10,00ч. до 12,00ч.
понеделник, сряда и петък
 от 14.00ч. до 16.00ч.
 ОГРАНИЧАВАНЕ НА
ТЮТЮНОПУШЕНЕТО
Национална линия за отказ от тютюнопушене
070010323
 no_smoke.jpg
При нарушения
тел. 
0884 72 47 51


Регионална здравна инспекция - Пазарджик © 2007-© 2011
Политика за употреба на бисквитки (cookies)////Политика за поверителност при използване сайта на РЗИ-Пазарджик
Regional Inspectorate of Protection and Control Public Health – Pazardzhik © 2007
This site is powered by e107, which is released under the terms of the GNU GPL License