Новина: Актуална информация за качеството на питейната вода, подавана за населението в област Пазарджик- 01-15.11.2020 г.
(Категория: Бюлетин за качество на питейна вода)
Публикувано от adm_rzi_26
вторник 17 ноември 2020 - 07:47:45


1. Населени места с въведено режимно водоподаване – обявени: 
- продължава въведения график на водоподаване за с. Свобода до нормализиране дебита на изворите /водоснабдително дружество „В и К - С” ЕООД, гр. Стрелча/. 
2. Брой населени места, в които са извършени изследвания - 3 бр. 
3. Брой изследвани проби питейна вода при потребителите от централно водоснабдени населени места по показателите на мониторинга, включени в таблица А – 0 бр. 
4. От тях не отговаря на Наредба № 9/2001 г., изм. и доп. ДВ, бр. 6/2018 г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели - 0 бр. 
5. Брой проби питейна вода от централно водоснабдяване, изследвани по показателите от таблици Б и В – 0 бр. 
6. От тях не отговарят на Наредба № 9/2001 г., изм. и доп. ДВ, бр. 6/2018 г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели - 0 бр. 
7. Резултатите от представените в РЗИ-Пловдив 9 проби води от централно водоснабдяване /от мониторинга за м. октомври/ за изпитване за съдържание на трихалометани, 1,2-дихлоретан, тетрахлоретен и трихлоретен, пестициди, тежки метали, ПАВ /полициклични ароматни въглеводороди/ и бенз/а/пирен, отговарят на изискванията на Наредба № 9/2001 г., за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели. 
8. В РЗИ-Пловдив са представени и 5 проби води, от централно водоснабдяване за изследване на радиологични показатели, включени в мониторинга /Приложение № 1, таблица Г. 1. и Г. 2./. Резултатите от представените в РЗИ-Пловдив 5 проби води, от централно водоснабдяване за изследване на радиологични показатели, отговарят на изискванията, включени в мониторинга /Приложение № 1, таблица Г. 1. и Г. 2./. 
9. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от обществени местни водоизточници по показатели, включени в постоянния мониторинг – 0 бр. 
10. От тях не отговарят на Наредба № 9 - 0 бр. 
11. Брой изследвани проби вода от минерални водоизточници – 10 бр. 
12. От тях не отговарят на изискванията на Наредба №14 на МЗ за курортните ресурси, курортните местности и курортите – 0 бр. 
13. Брой на регистрираните случаи на чревни инфекциозни заболявания - 0 бр./към момента няма регистрирани/. 
14. Кратко описание на случаите с доказана причинна връзка между инфекциозните заболявания и влошените качества на питейната вода – няма. 
15. Предприети мерки за административна принуда във връзка с констатирани нарушения във водоснабдяването:  
-  предписание за хигиенни мероприятия – 0 бр.Новина от РЗИ Пазарджик
( http://rzipz.net/news.php?extend.1037 )