Новина: Актуална информация за качеството на питейната вода, подавана за населението в област Пазарджик- 16-28.02.2021г.
(Категория: Бюлетин за качество на питейна вода)
Публикувано от adm_rzi_26
вторник 02 март 2021 - 15:19:28


1. Населени места с въведено режимно водоподаване – няма обявени: 
2. Брой населени места, в които са извършени изследвания - 14 бр. 
3. Брой изследвани проби питейна вода при потребителите от централно водоснабдени населени места по показателите на мониторинга, включени в таблица А – 15 бр. 
4. От тях не отговарят на Наредба № 9/2001 г., изм. и доп. ДВ, бр. 6/2018 г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели - 1 бр./с.Смилец, общ.Стрелча/, по химичен показател нитрати /при норма /50 mg/l/, съдържанието на нитрати е 92,6±5,0 mg/l/.      
Резултатите от анализите на контролните проби вода на нестандартните проби на “В и К – Белово” ООД, гр.Белово, които трябваше да обявим допълнително, отговарят на изискванията на Наредба № 9/2001 г., изм. и доп. ДВ, бр. 6/2018 г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели, което показва, че предприетите мерки от страна на водoснабдителното дружество са ефективни. 
5. Брой проби питейна вода от централно водоснабдяване, изследвани по показателите от таблици Б и В – 0 бр. 
6. От тях не отговарят на Наредба № 9/2001 г., изм. и доп. ДВ, бр. 6/2018 г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели - 0 бр. 
7. Представените 4 проби води, от централно водоснабдяване за изследване на радиологични показатели, включени в мониторинга /Приложение №1, таблица Г.1. и Г.2./. в РЗИ-Пловдив отговарят на изискванията на Наредба №9/2001 г. 
8. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от обществени местни водоизточници по показатели, включени в постоянния мониторинг – 0 бр. 
9. От тях не отговарят на Наредба № 9 - 0 бр. 
10. Брой изследвани проби вода от минерални водоизточници – 7 бр. 
11. От тях не отговарят на изискванията на Наредба №14 на МЗ за курортните ресурси, курортните местности и курортите – 0 бр. 
12. Брой на регистрираните случаи на чревни инфекциозни заболявания - 0 бр./към момента няма регистрирани/. 
13. Кратко описание на случаите с доказана причинна връзка между инфекциозните заболявания и влошените качества на питейната вода – няма. 
14. Предприети мерки за административна принуда във връзка с констатирани нарушения във водоснабдяването:  
-  предписание за хигиенни мероприятия – 0 бр.Новина от РЗИ Пазарджик
( http://rzipz.net/news.php?extend.1054 )