Новина:
(Категория: Актуално)
Публикувано от adm_rzi_26
четвъртък 11 март 2021 - 08:59:00


На вниманието на икономическите оператори /производители, вносители, дистрибутори и упълномощени представители/ на мастилата за татуировки или перманентен грим.
 
Уведомяваме Ви, че с Регламент (ЕС) 2020/2081 на Комисията от 14 декември 2020 година се изменя приложение XVII към Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH) по отношение на мастилата за татуировки или перманентен грим. 
Вписване № 75 от приложение XVII към Регламент (ЕО) № 1907/2006 въвежда ограничения в съдържанието на определени вещества в състава на смеси, предназначени за татуиране, както и допълнителни изисквания, свързани с етикетирането им. 
Въведените ограничения и изисквания ще се прилагат от 4 януари 2022 г.
 Новина от РЗИ Пазарджик
( http://rzipz.net/news.php?extend.1057 )