Новина: Актуална информация за качеството на питейната вода, подавана за населението в област Пазарджик- 17-31.07.2021 г.
(Категория: Бюлетин за качество на питейна вода)
Публикувано от adm_rzi_26
сряда 04 август 2021 - 07:25:33


1. Населени места с въведено режимно водоподаване:  
* “Водоснабдяване и канализационни услуги” ЕООД, гр. Пазарджик  - продължава режима на водоподаване на с. Црънча в определени дни от седмицата, в зависимост от консумацията на вода до нормализиране на ситуацията;  - въвежда режим на водоподаване на с. Овчеполци от 30.07.2021 г. /петък/, за периода от 23:00 ч. до 06:00 ч. с цел акумулиране вода във водоемите над селото до нормализиране на ситуацията. 
2. Брой населени места, в които са извършени изследвания - 7 бр. 
3. Брой изследвани проби питейна вода при потребителите от централно водоснабдени населени места по показателите на мониторинга, включени в таблица А – 3 бр. 
4. От тях не отговаря на Наредба № 9/2001 г., изм. и доп. ДВ, бр. 6/2018 г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели - 1 бр. - гр. Ракитово по показател мътност. Пробата е взета след постъпил сигнал за влошено качество на водата. От водоснабдителното дружество ВКТВ ЕООД, гр. Ракитово, уведомяват РЗИ Пазарджик, че причина са обилните валежи и насъбрал се пясък във водоемите захранващи гр. Ракитово. Дружеството е уведомило населението да преустанови ползването на вода за питейни цели до отстраняване на проблема. От страна на РЗИ Пазарджик незабавно е издадено предписание на водоснабдителното дружество за предприемане на съответни мерки. Резултатите от анализите на контролната проба вода от гр. Ракитово показват, че предприетите мерки от страна на водoснабдителното дружество са ефективни и водата, съответства на изискванията на Наредба № 9/2001 г. 
5. Брой проби питейна вода от централно водоснабдяване, изследвани по показателите от таблици Б и В /от мониторинга за м. юли/ – 4 бр. 
6. От тях по показателите изследвани в лабораторията на РЗИ Пазарджик, няма несъответстващи на изискванията на Наредба № 9/2001 г., изм. и доп. ДВ, бр. 6/2018 г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели. Резултатите от представените за изпитване в РЗИ Пловдив проби води за съдържание на трихалометани, 1,2-дихлоретан, тетрахлоретен и трихлоретен, пестициди, тежки метали, ПАВ /полициклични ароматни въглеводороди/ и бенз/а/пирен, ще бъдат обявени след получаването им. 
7. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от обществени местни водоизточници по показатели, включени в постоянния мониторинг – 0 бр. 
8. От тях не отговарят на Наредба № 9 - 0 бр. 
9. Брой изследвани проби вода от минерални водоизточници – 0 бр. 
10. От тях не отговарят на изискванията на Наредба № 14 на МЗ за курортните ресурси, курортните местности и курортите – 0 бр. 
11. Брой на регистрираните случаи на чревни инфекциозни заболявания - 0 бр. /към момента няма регистрирани/. 
12. Кратко описание на случаите с доказана причинна връзка между инфекциозните заболявания и влошените качества на питейната вода – няма. 
13. Предприети мерки за административна принуда във връзка с констатирани нарушения във водоснабдяването:  
-  предписание за хигиенни мероприятия – 1 бр.Новина от РЗИ Пазарджик
( http://rzipz.net/news.php?extend.1088 )