Новина: Актуална информация за качеството на питейната вода за периода: от 01.08.2021 г. до 16.08.2021 г.
(Категория: Бюлетин за качество на питейна вода)
Публикувано от riokozadminpz
сряда 18 август 2021 - 11:37:30


РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ  ПАЗАРДЖИК
 
Актуална информация за качеството на питейната вода,
подавана за населението в област Пазарджик
за периода: от 01.08.2021 г.  до 16.08.2021 г.1. Населени места с въведено режимно водоподаване - обявени:
 “Инфрастрой” ЕООД, гр. Брацигово
Поради намаленият дебит на водоизточниците, водоснабдяването на летовище Атолука  /община Брацигово/ ще се извършва, чрез захранване на водоемите с питейна вода от централното водоснабдяване на с. Равногор до нормализиране на ситуацията.
2. Брой населени места, в които са извършени изследвания - 8 бр.
3. Брой изследвани проби питейна вода при потребителите от централно водоснабдени населени места по показателите на мониторинга включени в таблица А – 10 бр.
4. От тях не отговаря на Наредба № 9/2001 г., изм. и доп. ДВ, бр. 6/2018 г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели - 1 бр.  - село Пашово  /община Велинград/ - по микробиологични показатели.
От страна на РЗИ Пазарджик незабавно е издадено предписание на водоснабдителното дружество /ВКТВ ЕООД, гр. Велинград/ за предприемане на мерки. Резултатите от анализите на контролната проба вода от село Пашово показват, че предприетите мерки от страна на водoснабдителното дружество са ефективни и водата отговаря на изискванията на Наредба № 9/2001 г.
5. Резултатите от представените за изпитване в РЗИ Пловдив проби води - 8 бр. от мониторинга за м. Юли, за съдържание на трихалометани, 1,2-дихлоретан, тетрахлоретен и трихлоретен, пестициди, тежки метали, ПАВ /полициклични ароматни въглеводороди/ и бенз/а/пирен, съответстват на изискванията на Наредба № 9/2001 г.
6. Съответстват на изискванията на Наредба № 9/2001 г. и пробите питейна вода от град Велинград, град Ракитово, град Панагюрище – I и II зона изследвани за радиологични показатели. /Приложение № 1, таблица Г.1. и Г.2./.
7. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от обществени местни водоизточници по показатели включени в постоянния мониторинг – 0 бр.
8. От тях не отговарят на Наредба № 9 - 0 бр.
9. Брой изследвани проби вода от минерални водоизточници – 2 бр.
10. От тях не отговарят на изискванията на Наредба № 14 на МЗ за курортните ресурси, курортните местности и курортите – 0 бр.
11. Брой на регистрираните случаи на чревни инфекциозни заболявания - 0 бр. /към момента няма регистрирани/.
12. Кратко описание на случаите с доказана причинна връзка между инфекциозните заболявания и влошените качества на питейната вода – няма.
13. Предприети мерки за административна принуда във връзка с констатирани нарушения във водоснабдяването:
 -  предписание за хигиенни мероприятия – 2 бр.


Новина от РЗИ Пазарджик
( http://rzipz.net/news.php?extend.1090 )