Новина: Актуална информация за качеството на питейната вода, подавана за населението в област Пазарджик- 16-31.10.2021 г.
(Категория: Бюлетин за качество на питейна вода)
Публикувано от adm_rzi_26
вторник 02 ноември 2021 - 14:35:24


1. Населени места с въведено режимно водоподаване – няма обявени: 
2. Брой населени места, в които са извършени изследвания - 16 бр. 
3. Брой изследвани проби питейна вода при потребителите от централно водоснабдени населени места по показателите на мониторинга, включени в таблица А – 11 бр. 
4. От тях не отговарят на Наредба № 9/2001 г., изм. и доп. ДВ, бр. 6/2018 г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели - 3 проби по микробиологични показатели: град Ракитово, град Костандово и село Дорково, община Ракитово. В резултат на продължителните валежи водите са със завишени органолептични показатели - мътност и цвят. От страна на РЗИ Пазарджик незабавно е издадено предписание на водоснабдителното дружество /ВКТВ ЕООД, град Ракитово/, за предприемане на хигиенни мероприятия и анализ на контролни проби за отстраняване на несъответствието. Резултатите от анализите на контролните проби вода от град Ракитово, град Костандово и село Дорково показват, че от страна на водoснабдителното дружество са извършени хигиенни мероприятия и водата на този етап, отговаря на изискванията на Наредбата. 
5. Брой проби питейна вода от централно водоснабдяване, изследвани по показателите от таблици Б и В /от мониторинга за м. октомври/ – 4 бр. 
6. От тях по показателите изследвани в лабораторията на РЗИ Пазарджик, несъответстваща на изискванията на Наредба № 9/2001 г., е една проба /летовище Атолука/ по микробиологични показатели. РЗИ Пазарджик е издадало предписание на водоснабдително дружество /Инфрастрой ЕООД, гр. Брацигово/, за извършване на хигиенни мероприятия. Резултатите от анализите на контролната проба вода от летовище Атолука показват, че предприетите мерки от страна на водoснабдителното дружество са ефективни и водата, отговаря на изискванията на Наредба № 9/2001 г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели. Резултатите от представените за изпитване в РЗИ Пловдив проби води за съдържание на трихалометани, 1,2-дихлоретан, тетрахлоретен и трихлоретен, пестициди, тежки метали, ПАВ /полициклични ароматни въглеводороди/ и бенз/а/пирен, ще обявим след получаването им. 
7. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от обществени местни водоизточници по показатели, включени в постоянния мониторинг – 0 бр. 
8. От тях не отговарят на Наредба № 9 - 0 бр. 
9. Брой изследвани проби вода от минерални водоизточници – 6 бр. 
10. От тях не отговарят на изискванията на Наредба № 14 на МЗ за курортните ресурси, курортните местности и курортите – 0 бр. 
11. Брой на регистрираните случаи на чревни инфекциозни заболявания - 0 бр./към момента няма регистрирани/. 
12. Кратко описание на случаите с доказана причинна връзка между инфекциозните заболявания и влошените качества на питейната вода – няма. 
13. Предприети мерки за административна принуда във връзка с констатирани нарушения във водоснабдяването:  -  предписание за хигиенни мероприятия – 2 бр.Новина от РЗИ Пазарджик
( http://rzipz.net/news.php?extend.1103 )