Новина: Актуална информация за качеството на питейната вода, подавана за населението в област Пазарджик- 01-16.11.2021 г.
(Категория: Бюлетин за качество на питейна вода)
Публикувано от adm_rzi_26
четвъртък 18 ноември 2021 - 11:28:12


1. Населени места с въведено режимно водоподаване – няма обявени: 
2. Брой населени места, в които са извършени изследвания - 10 бр.
3. Брой изследвани проби питейна вода при потребителите от централно водоснабдени населени места по показателите на мониторинга, включени в таблица А – 11 бр. 
4. От тях не отговаря на Наредба № 9/2001 г., изм. и доп. ДВ, бр. 6/2018 г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели  - 1 пробa по микробиологични показатели - град Батак. От страна на РЗИ-Пазарджик незабавно е издадено предписание на водоснабдителното дружество /В и К – Батак ЕООД, град Батак/, за предприемане на хигиенни мероприятия.  Резултатите от анализa на контролната проба вода показват, че предприетите мерки от страна на водoснабдителното дружество на този етап са ефективни и водата, отговаря на изискванията на Наредбата. 
5. Представените 4 проби вода от централно водоснабдяване, от град Стрелча, село Дюлево, село Смилец и село Овчеполци, за изпитване на радиологични показатели /Приложение №1, таблица Г.1. и Г.2./, включени в мониторинга за четвърто тримесечие на 2021 г. в РЗИ-Пловдив също отговарят на изискванията на Наредба №9/2001 г. 
6. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от обществени местни водоизточници по показатели, включени в постоянния мониторинг – 0 бр. 
7. От тях не отговарят на Наредба № 9 - 0 бр. 
8. Брой изследвани проби вода от минерални водоизточници – 12 бр. 
9. От тях не отговарят на изискванията на Наредба №14 на МЗ за курортните ресурси, курортните местности и курортите – 0 бр. 
10. Брой на регистрираните случаи на чревни инфекциозни заболявания - 0 бр./към момента няма регистрирани/. 
11. Кратко описание на случаите с доказана причинна връзка между инфекциозните заболявания и влошените качества на питейната вода – няма. 
12. Предприети мерки за административна принуда във връзка с констатирани нарушения във водоснабдяването:  
-  предписание за хигиенни мероприятия – 1 бр.Новина от РЗИ Пазарджик
( http://rzipz.net/news.php?extend.1105 )