Новина: Актуална информация за качеството на питейната вода, подавана за населението в област Пазарджик 01-15.04.2022г.
(Категория: Бюлетин за качество на питейна вода)
Публикувано от adm_rzi_26
петък 15 април 2022 - 13:01:19


1. Населени места с въведено режимно водоподаване – няма обявени. 
2. Брой населени места, в които са извършени изследвания - 10 бр. 
3. Брой изследвани проби питейна вода при потребителите от централно водоснабдени населени места по показателите на мониторинга, включени в таблица А – 0 бр. 
4. От тях не отговарят на Наредба № 9/2001 г., изм. и доп. ДВ, бр. 6/2018 г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели - 0 бр. 
5. Брой проби питейна вода от централно водоснабдяване, изследвани по показателите от таблици Б и В /от мониторинга за м.април/ – 12 бр. 
6. От тях по показателите изследвани в лабораторията на РЗИ-Пазарджик, несъответстващи на изискванията на Наредба № 9/2001 г., изм. и доп. ДВ, бр. 6/2018 г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели са 2 проби по микробиологични показатели /село Сестримо и село Мененкьово, община Белово/. От страна на РЗИ-Пазарджик е издадено предписание на водоснабдително дружество В и К–Белово ЕООД, град Белово/, за предприемане на хигиенни мероприятия. Предстои изпълнение на мерките и анализ на контролни проби, а резултатите от тях ще обявим допълнително. 
Резултатите от представените за изпитване в РЗИ-Пловдив проби /от мониторинга за м.март/  води за съдържание на трихалометани, 1,2-дихлоретан, тетрахлоретен и трихлоретен, пестициди, тежки метали, ПАВ /полициклични ароматни въглеводороди/ и бенз/а/пирен, отговарят на изискванията на Наредба № 9/2001 г. 
7. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от обществени местни водоизточници по показатели, включени в постоянния мониторинг – 0 бр. 
8. От тях не отговарят на Наредба № 9 - 0 бр. 
9. Брой изследвани проби вода от минерални водоизточници – 0 бр. 
10. От тях не отговарят на изискванията на Наредба №14 на МЗ за курортните ресурси, курортните местности и курортите – 0 бр. 
11. Брой на регистрираните случаи на чревни инфекциозни заболявания - 0 бр./към момента няма регистрирани/. 
12. Кратко описание на случаите с доказана причинна връзка между инфекциозните заболявания и влошените качества на питейната вода – няма. 
13. Предприети мерки за административна принуда във връзка с констатирани нарушения във водоснабдяването:  
-  предписание за хигиенни мероприятия – 1 бр.Новина от РЗИ Пазарджик
( http://rzipz.net/news.php?extend.1140 )