Новина: НА ВНИМАНИЕТО НА УПРАВИТЕЛИТЕ НА ЛЕЧЕБНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ ЗА ИЗВЪНБОЛНИЧНА ПОМОЩ И ХОСПИСИТЕ
(Категория: Актуално)
Публикувано от adm_rzi_26
четвъртък 15 февруари 2024 - 12:45:03


Относно:  Утвърдени образци на заявления за административни процедури  по регистрация, пререгистрация или заличаване на лечебни заведения за извънболнична помощ по Закона за лечебните заведения (ЗЛЗ), във връзка с писмо изх. № 24-00-46/14.02.2024 г. на Изпълнителна агенция „Медицински надзор“УВАЖАЕМИ/А ГОСПОДИН /ГОСПОЖО,

Във връзка с промяна в реда на регистрация/пререгистрация на лечебните заведения за извънболнична помощ, съгласно Заповед №РД-01-11/02.02.2024 г на изпълнителния директор на Изпълнителна агенция „Медицински надзор“, считано от 15.02.2024 г. и установени проблеми във функционалността на Обр. ИАМН/РРЛЗ 24- 08 и установена техническа грешка в Обр. ИАМН/РРЛЗ 24-05, Ви уведомяваме, че са нанесени корекции в горецитираните образци. Същите са публикувани на официалната интернет страница на агенцията в частта Регистрационна дейност/Заявления, от където могат да бъдат изтеглени, както и на сайта на РЗИ-Пазарджик.
Във връзка с възникнали въпроси по отношение на попълването и изпращането на Обр. ИАМН/РРЛЗ 24-08, както и на останалите документи, правим следното уточнение:
Наименованието на ЛЗ, вписано в електронната форма трябва да съответства напълно на наименование на търговското дружество на български език в Търговския регистър.
В случаите, когато има повече от един управител на ЛЗ, които го представляват заедно, заявлението се подписва от всички управители (със собственоръчно поставен подпис или с Квалифициран електронен подпис (КЕП), когато е електронен документ), докато Обр. ИАМН/РРЛЗ 24-08 следва да бъде подписан от единия управител с КЕП.

Заявления

Електронна форма на допълнително приложение Обр. ИАМН/РРЛЗ 24-08
 
Образец на заявление по адм. услуга 1335
 
Образец на заявление по адм. услуга 1659
 
Образец на заявление по адм. услуга 465
 
Заявленията могат да се изтеглят и от официалната страница на ИАМН.Новина от РЗИ Пазарджик
( http://rzipz.net/news.php?extend.1278 )